Hồi 6: ES6 căn bản - Khai báo biến với let và const

Trong Series này

 1. Nâng cấp cho Object
 2. Arrow function
 3. Assignment Destruction
 4. Rest parameters và spread operator
 5. Template literals
 6. Khai báo biến với let và const
 7. Căn bản class

let dùng để khai báo một biến như var, khác nhau ở phạm vi hoạt động (scoping), ví dụ với khai báo var

function isItTwo( value ) {
 if (value == 2){
 var two = true
 }
 return two
}
isItTwo(2)
// result: true
isItTwo('two')
// result: undefined

Đoạn khai báo var two = true nằm trong điều kiện if nhưng vẫn hoạt động, vì khai báo biến bằng từ khóa var phạm vi ngầm hiểu là trong cả một function, nó giống như viết như sau

function isItTwo( value ) {
var two
 if (value == 2){
 two = true
 }
 return two
}

Khai báo biến bằng từ khóa var dễ rối so với các ngôn ngữ khác như php, khi biến được khai báo thì nó có phạm vi hoạt động "block-scoped"

for ( let i = 0; i < 2; i++ ) {
 console.log(i)
 // 0,1
}
console.log(i)
// result: i is not defined

Khai báo biến bằng từ khóa let hay const có phạm vi block-scoped

const pi = 3.1415
{
 const pi = 16
 console.log(pi)
 // 16
}
console.log(pi)
// 3.1415

Khi khai báo bằng từ khóa const phải có giá trị khởi tạo, không được phép để rỗng như let

const pi = 3.1415
const e; // SyntaxError

Nếu dùng const để khai báo biến thì giá trị nó sẽ không được gán mới hoặc khởi tạo lại, nhưng có thể push thêm giá trị vào

const people = ['An','Luu']
people = []
console.log(people)
// Result: ['An','Luu']
people.push('Binh')
console.log(people)
// Result['An','Luu','Binh']