Hồi 5: ES6 căn bản - Template literals

Trong Series này

 1. Nâng cấp cho Object
 2. Arrow function
 3. Assignment Destruction
 4. Rest parameters và spread operator
 5. Template literals
 6. Khai báo biến với let và const
 7. Căn bản class

Template literal là một string đặc biệt, mình có thể nhúng expression vào trong đó.

Cú pháp

Đặt string giữa dấu

var text = `First template literal`

Chèn giữa string đó một đoạn code javascript (expression)

var name = `AnLuu`
var text = <code>Hello, `${name}!</code>`
console.log(text)
// result: Hello, AnLuu

Biến sử dụng trong expression phải được khai báo trước

`The time and date is ${ new Date().toLocalString() }`
`The result of 2+3 equals ${ 2 + 3 }`

Lưu ý về dấu backslash \

`\`` === '`' // --> true

Bình thường sau ký tự \ là một ký tự đặc biệt nào đó, ví dụ \n để thêm dòng mới, nếu không muốn có kết quả này, mà chỉ muốn render ra đúng ký tự \n, dùng hàm String.raw

var text = String.raw`The "\n" new line won't result in a new line. It'll be escapted`

Lồng nhau

Mình có thể lồng code trong code

`This a template literal ${ `with another %{ 'one' } embeded inside it`}`

// Ví dụ khác

const classes = `header ${ isLargeScreen() ? '' :
 `icon-${item.isCollapsed ? 'expander' : 'collapser'}` }`;

Multi-line String

Để có nhiều dòng trong javascript string, trước ES6 có mấy cách làm như sau

var multilineString =
  'The first line\n\
  A second line\n\
  Then a third line'

var multilineString =
  'The first line\n' +
  'A second line\n +
  'Then a third line'

var multilineString = [
  'The first line',
  'A second line',
  'Then a third line'
].join['\n']

Với ES6, đơn giản là mình gõ Enter như bình thường

var multilineString =
`The first line
The second line
Then a third line`

Cực kỳ hữu ích khi cần phải chèn một đoạn HTML như sau

var book = {
  title: 'Module ES6',
  excerpt: 'Here goes some properly sanitized HTML',
  tags: ['es6','template-literals','es6-in-depth']
}
var html = `<article>
  <header>
    <h1>${ book.title }</h1>
  </header>
  <section> ${ book.excerpt}</section>
  <footer>
<ul>
${
book.tags.map( tag => <code>
  <li> ${tag}</li>
</code>)
.join('\n')
}</ul>
</footer>
</article>`

Tagged templates

Với một template literal như...

`Hello, ${ name }. I am ${ emotion } to meet you!`

...viết bằng tagged template

  tag(['Hello,','. I am', 'to meet you!'], 'Maurice','thrilled')

Tagged template là một dạng cao siêu của template literal, tham số đầu tiên của nó là một mảng các string, các tham số sau đó, lần lượt được chèn vào giữa các phần tử của mảng.

tag ở đây có thể là một hàm tự mình viết luôn

var person = 'Mike';
var age = 28;

function myTag(strings, personExp, ageExp) {
 var str0 = strings[0]; // "That "
 var str1 = strings[1]; // " is a "

 var ageStr;
 if (ageExp > 99){
  ageStr = 'centenarian';
 } else {
  ageStr = 'youngster';
 }

 return `${str0}${personExp}${str1}${ageStr}`;
}

var output = myTag`That ${ person } is a ${ age }`;

console.log(output);
// That Mike is a youngster

Tham khảo