Hồi 3: ES6 căn bản - Truy cập phần tử

Trong Series này

 1. Nâng cấp cho Object
 2. Arrow function
 3. Assignment Destruction
 4. Rest parameters và spread operator
 5. Template literals
 6. Khai báo biến với let và const
 7. Căn bản class
 • Truy cập các phần tử của Objects
 • Truy cập các phần tử của Arrays
 • Truy cập các phần tử Parameters của Function
 • Ứng dụng

Truy cập các phần tử của Objects

Tưởng tượng ta có nhân vật Bruce với mật danh Batman được định nghĩa như sau

var character = {
 name: 'Bruce',
 pseudonym: 'Batman',
 metadata: {
 age: 34,
 gender: 'male'
 },
 batarang: ['gas pellet','bat-mobile control','bat-cuffs']
}

Nếu bạn muốn biến pseudonym tham chiếu đến character.pseudonym, với ES5

var pseudonym = character.pseudonym

Với ES6 ta có thể viết đoạn trên thành

var {pseudonym} = character

Cái này được gọi là Destructuring object, nếu muốn khai báo nhiều biến như thế này tham chiếu tới key của object character, thêm dấu , giữa mỗi biến

var {pseudonym, name} = character

Nếu muốn tham chiếu đến key là pseudonym nhưng lại muốn đặt tên biến là alias

var { pseudonym: alias } = character
console.log( alias )
// The same with: alias = character.pseudonym

Nếu đặt giữa dấu {} là đang truy xuất tới key bên dưới pseudonym chứ ko phải đặt alias. Khi gender chưa được định nghĩa, mặc định sẽ trả về undefined

var { pseudonym: {gender} } = character

Nếu kết hợp sử dụng alias và giá trị mặc định, viết tên alias trước rồi tới giá trị mặc định

var { boots: footwear = true } = character

Sử dụng kết hợp với Computed Property, trong trường hợp này bắt buộc đặt alias

var person = { scientist: true }
var type = 'scientist'
var { [type]: value } = person
console.log(value)

Câu này thì biết vậy thôi chứ ko cần dùng vì nó khó đọc hơn cách viết cũ value = person[type]

Truy cập các phần tử của Arrays

var coordinates = [12,-7]
var [x,y] = coordinates

Tương tự như object, khác ở chổ thay vì rào hay tham biến bằng {}  thì rào nó vào [], câu trên tương tự với x = coordinates[0], y = coordinates[1]

Để bỏ qua một giá trị trong mảng không muốn tham biến tới, bỏ trống

var coordinates = [12,-7,20]
var [x,,z] = coordinates

Tham biến giá trị mặc định lúc khởi tạo

var coordinates = [12,-7,20]
var [x,,z = 30] = coordinates
console.log(z)
// z=30

Trong ES5 để hoán đổi giá trị của 2 biến nào đó mình sẽ thêm một biến nữa để lưu tạm giá trị

var left = 5
var right = 7
var tempt = left
left = right
right = tempt

Viết lại thế này với ES6

var left = 5
var right = 7
[left, right] = [right,left]

Truy cập các phần tử Parameters của Function

Cái này thì cũ rồi mà giờ mới có nè, giá trị mặc định cho parameter

function powerOf( base, exponent = 2 ){
  return Math.pow(base, exponent)
}

Sử dụng với Arrow function, trường hợp này luôn luôn kẹp vào () dù chỉ có một tham số

var double = (input = 0) => input * 2
function sumOf ( a = 1, b = 2, c = 3){
 return a + b + c
}

Truyền vào tham số là một object chứa nhiều key, định giá trị mặc định cho key của object

function carFactory( options = { brand: "Suzuki", year: 1989 }){
 console.log(options.brand)
 console.log(options.year)
}

Để ý là nếu truyền vào object chỉ một key, thì toàn bộ key mặc định cũng mất, ví dụ như options ở trên chỉ truyền vào year thì cái *brand mất

carFactory({year: 2000})

Cách tốt nhất là nên truyền vào theo kiểu từng phần tử, không dùng object options, sửa lại hàm ở trên thành

function carFactory({brand = "Suzuki", year = 1999 } = {} ) {
}
carFactory({year: 2000})

Ứng dụng

Khi một hàm cần trả về object hoặc array. Ví dụ hàm bên dưới trả về tọa độ và type, nhưng chúng ta có thể lấy đúng giá trị của tọa độ x, y, không quan tâm z, type

function getCoordinates() {
 return {x: 10, y: 20, z: -1, type: '3d' }
}
var {x,y} = getCoordinates()

Ví dụ ta có hàm random để tạo một con số ngẫu nhiên nào đó trong phạm vi min và max được chỉ định, khi gọi hàm này cũng có thể thay đổi giá trị min, max tùy ý

function random({min = 1, max = 10} = {}) {
 return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min
}
console.log( random() )
console.log( random({max: 24}) )

Khi sử dụng cùng với Regular expression, ta có thể bỏ qua giá trí đầu tiên trả về vốn là giá trị truyền vào, ta chỉ cần lấy lấy kết quả year, month, day

function splitDate(date) {
 var rdate = /(\d+).(\d+).(\d+)/
 return rdate.exec(date)
}
var [,year, month, day] = slitDate('2016-11-16')