Function Component trong Vue

Function Component trong Vue là gì

Component không chứa state và không có instance, không thể tham chiếu đến chính nó bằng từ khóa this

// dùng vue template
// dùng render function

Truy xuất dữ liệu

Nếu không có state hay instance vậy làm sao chúng ta có thể tham chiếu đến dữ liệu và phương thức? Vue cung cấp tham số context bên dưới hàm render để chúng ta truy xuất: prop, children, slot, scopedSlot, data, parent, listener, injection<script>
export default {
	functional: true,

	props: {
		someProp: String
	},

	render(h, ctx) {
		const someProp = ctx.props.someProp
	}
}
</script>

Attribute

attribute không được truyền xuống tự động, ví dụ như classid mặc định bị bỏ qua

<!-- src/components/ArticleTeaser.vue -->
<template>
	<UiHeadline
		id="hyphenCase(article.title)"
		class="ArticleTeaser__title"
		@click="readMore"
	>	
		{{ article.title }}
	</UiHeadline>
</template>
<!-- src/components/UiHeadline.vue -->
<template functional>
	<h1>
		<slot />
	</h1>
</template>

id, class, kể cả @click cũng không được truyền xuống. Nếu không mở source code đó ai mà biết được tại sao truyền các attribute này xuống mà nó không chạy.

Hên là có cách giải quyết, nếu bạn đã viết function component thì bạn phải chịu trách nhiệm bổ sung cách giải quyết cho nó

Tuy nhiên, chưa xong hết được, vì class nó lại không nằm trong data.attrs

Bạn phải thông qua data.class/ data.staticClassdata.style/data.staticStyle

<!-- Đưa vào `data.class` -->
<UiHeadline :class="['my-class']"/>

<!-- Đưa vào `data.staticClass` -->
<UiHeadline class="my-class"/>

Kết

Thế quái nào chúng ta lại muốn viết function component, khi mà ta phải tự xử nhiều thứ quá hiển nhiên như vậy.

Anh Austin Gil ảnh có đo, thì thấy function component nó nhanh hơn chút xíu so với một component có state. Cái này theo bên React họ lại bảo bây giờ các js engine của trình duyệt nó handle dạng function và class gần như không khác nhiều

Vue.js functional components: What, Why, and When?

Working With Functional Vue.js Components