ES6 Căn bản (phần 1) - Những nâng cấp cho Object

Trong Series này

 1. Nâng cấp cho Object
 2. Arrow function
 3. Assignment Destruction
 4. Rest parameters và spread operator
 5. Template literals
 6. Khai báo biến với let và const
 7. Căn bản class

Một object trong javascript được khai như sau

let book = {
 title: 'ES6',
 author: 'anluu',
 publisher: 'luckyluu'
}

Những nâng cấp cho Object trong ES6

Cách viết tắt thay vì Key: Value

Bình thường thì khai báo dạng giá trị của một object bằng key: value, bây giờ không cần value nữa, nếu key tham chiếu tới một biến hoặc hàm, nói cách khác là nếu nó cùng tên với hàm hoặc biến được định nghĩa trước đó

var listeners = []
function listen() {}
var api = {listeners, listen}

object nhìn "sạch sẽ" hơn

var store = {}
var api = { getItem, setItem, clear }
function getItem(key){
 return key in store ? store[key] : null
}
function setItem(key,value){
 store[key] = value
}
function clear(){
 store = {}
}

Khi key là 1 biến hoặc hàm

Nếu cần khai báo key là một biến, nó không phải là một giá trị định sẵn, với ES5 thì sẽ viết như sau

var expertise = 'journalism'
var person = {
 name: 'Sharon',
 age: '28'
}
person[expertise] = {
 years: 5,
 interests: ['international','politics','internet']
}

Với ES6 object key không nhất thiết phải là tên cố định, nó có thể là biến, đặt trong dấu []

var expertise = 'journalism'
var person = {
 name: 'Sharon',
 age: '28',
 [expertise]: {
 years: 5,
 interests: ['international','politics','internet']
 }
}

Lưu ý không nên kết hợp sử dụng giữa cả 2 cách viết trên cùng lúc, vì sẽ sinh ra lỗi và đọc rất khó hiểu

var expertise = 'journalism'
var journalism = {
 years: 5,
 interest: ['international','politics','internet']
}
var person = {
 name: 'Sharon',
 age: '28',
 [expertise]
}

Tình huống thường sử dụng đến computed property name khi muốn thêm một entity vào một object map sử dụng entity.id như là key. Thay vì có câu khai báo thứ 3 để thêm grocery vào groceries map, chúng ta có thể viết khai báo inline nó trong groceries luôn

var grocery = {
 id: 'bananas',
 name: 'Bananas',
 units: 6,
 price: 10,
 currency: 'USD'
}
var groceries = {
 [grocery.id]: grocery
}

Tình huống khác, khi có một hàm nhận một tham số truyền vào để tạo ra một đối tượng mới, đây là cách làm của ES5, tạo một object mới, khai báo các property động dựa vào tham số truyền vào, sau đó trả về object. Ví dụ hàm getEnvelope sẽ trả về type="error" với description khi có lỗi, type="success" + description khi mọi thứ ok

function getEnvelope (type, description){
 var envelope = {
 data: {}
 }
 envelope[type] = description
 return envelope
}

Có thể viết bằng một dòng khai báo với computed property names

function getEnvelope (type, description){
 return {
 data: {},
 [type]: description
 }
}

Định nghĩa một phương thức

Bình thường để định nghĩa một phương thức trong object
var reserver = 4
var emitter = {
 emit: function(evenName){

 },
 get fuel(){
 return reserver
 },
 set fuel(value){
 reserver = value
 }
}

Hàm setget thì vẫn giữ như cũ, phương thức có thể khai bảo mà không cần từ khóa function

var reserver = 4
var emitter = {
 delete(){
  reserver = 0
 },
 get fuel(){
 return reserver
 },
 set fuel(value){
 reserver = value
 }
}
emitter.fuel = 10
emitter.delete()

Tức nhiên vẫn khai báo phương thức như bình thường được, cách khai báo mới này có vẻ hơi dễ lẫn lộn giữa phương thức và object, tất nhiên đây chỉ là thêm lựa chọn để viết chứ không khuyến khích viết theo kiểu này vì nhìn code không được tường minh.