🌞

Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Ghi chú về JWT
JWT đã không còn mới lạ ở năm 2020, tóm tắt một những vấn đề chính cần quan tâm khi làm việc với JWT
Factory Function vs. Class
Khi ES6 giới thiệu class chúng ta nghĩ nó đã giải quyết tất cả những vấn đề của hàm constructor trong JS, thật sự nó đã thay thế được factory function hay chưa, cùng tìm hiểu.