🌞

Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Factory Function vs. Class
Khi ES6 giới thiệu class chúng ta nghĩ nó đã giải quyết tất cả những vấn đề của hàm constructor trong JS, thật sự nó đã thay thế được factory function hay chưa, cùng tìm hiểu.