🌞

Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Higher-Order function trong javascript
Một trong những đặc thù của Javascript khiến nó rất phù hợp với function programming là cho phép viết function higher-order, kiểu function cho phép nhận một function khác như một argument hoặc trả về một function
Sort trong javascript
Nếu nghĩ đã hiểu rõ hàm Array.sort() trong javascript, hãy nghĩ lại!