Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Góc nhìn về Accessible UI
Thuật ngữ Accessibility đang hot trong thời gian gần đây, đã đến lúc thiết kế với tư duy sản phẩm cho mọi người.
Higher-Order function trong javascript
Một trong những đặc thù của Javascript khiến nó rất phù hợp với function programming là cho phép viết function higher-order, kiểu function cho phép nhận một function khác như một argument hoặc trả về một function
Sort trong javascript
Nếu nghĩ đã hiểu rõ hàm Array.sort() trong javascript, hãy nghĩ lại!