🌞

Bỏ túi 6 đoạn code chỉ với một dòng rất hữu ích trong JavaScript

Sửa bài viết này

Trộn ngẫu nhiên một mảng

const shuffleArray = (arr) => arr.sort(() => Math.random() - 0.5);

const arr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
console.log(shuffleArray(arr));

Copy vào clipboard

Chạy trên trình duyệt có hỗ trợ navigator.clipboard

const copyToClipboard = (text) =>
  navigator.clipboard?.writeText && navigator.clipboard.writeText(text);

copyToClipboard("Hello World!");

Xác định window có đang chọn chế độ DarkMode

const isDarkMode = () =>
  window.matchMedia &&
  window.matchMedia("(prefers-color-scheme: dark)").matches;

console.log(isDarkMode());

Scroll lên đầu trang

const scrollToTop = (element) =>
  element.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start" });

Cuộn xuống cuối trang

const scrollToBottom = (element) =>
  element.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "end" });

Tạo mã màu ngẫu nhiên

const generateRandomHexColor = () =>
  `#${Math.floor(Math.random() * 0xffffff).toString(16)}`;