🌞

Chrome 98 có gì mới

Sửa bài viết này

Tính năng thử nghiệm: Full-page accessibility tree

Tính năng Full-page accessibility tree sẽ cho phép dễ dàng xem accessibility tree

Trên tab Elements, chọn tab Accessibility, click chọn checkbox Enable full-page accessibility tree

Trong quá trình trải nghiệm nếu có ý kiến đóng góp, có thể gửi đến đây

Tab Changes

Code bên trong tab Changes sẽ được tự động format, thay vì như trước đây chỉ là một dòng

Đặt giá trị timeout khi record

Có thể đặt Timeout cho tất cả step hoặc step cụ thể, hữu dụng khi trang phải đợi network request quá lâu, hoặc animation

Đảm bảo trang đáp ứng cache với tab Back/forward cache

Back/forward là tính năng của trình duyệt cho phép đi tới hoặc lùi trong tích tắc

Tab Back/forward cache cho phép kiểm tra tính năng này có hoạt động tốt trên trang hay không

Đi đến Application > Back-forward Cache, click nút Test back/forward cache, DevTools sẽ thử di chuyển tới, lui trên trang để xác định có bfcache chạy không.

Filter mới trên Properties

Trong tab Properties, trước đây property có giá trị null hoặc undefined sẽ không được hiển thị, giờ đây để hiển thị, chọn vào checkbox Show all trên thanh filter

Giả lập CSS forced-colors

CSS media có tính năng forced-colors để phát hiện user có dùng chế độ Windows Hight Contrast Mode không và áp dụng các CSS thích hợp

Để giả lập tính năng này: chọn Command Menu (Ctrl + P), Show Rendering, chọn trong dropdown Emulate CSS media feature forced-colors

Hiển thị thước kẻ khi hover bằng command

Mở Command Menu, tìm Show rulers on hover, cũng có thể mở bằng Settings > Show rulers

Thêm row-reversecolumn-reverse trên flexbox

Phím tắt để chạy replay một XHR

Trên cửa sổ Network, chọn vào 1 request XHR muốn replay, ấn phím R

Một số cải tiến và bug fix khác, tham khảo tại What's New In DevTools (Chrome 98)