🌞

Chrome 94 có gì mới

Sửa bài viết này

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị của DevTools, Preferences > Language, chọn ngôn ngữ muốn sử dụng từ dropdown sau đó reload lại

Bổ sung device simulate mới

Cụ thể là trợ lý ảo Nest Hub của nhà google

Container query badge

Những element nào đang được áp dụng CSS container query sẽ được đánh dấu

Invert checkbox cho network filter

Ví dụ chúng ta muốn lọc tất cả những request nào có status không phải là 404, đầu tiên filter tất cả những request có status là 404 bằng status-code:404 sau đó check vào ô invert

Bỏ console sidebar

Thay sidebar này bằng bộ filter trực tiếp trên thanh toolbar nằm ngang

Thay đổi định dạng color trên cửa sổ Computed

Để thay đổi sang một định dạng khác, click giữ Shift + ô màu

Để trãi nghiệm ngay những tính năng này các bạn có thể dùng bản Chrome Canary

Một số thay đổi nhỏ khác, xem tại https://developer.chrome.com/blog/new-in-devtools-94/