🌞

Với CSS, chuyện gì xảy ra khi có 2 giá trị margin nằm liền kề nhau?

Sửa bài viết này

Ví dụ với 2 thẻ <p /> nằm liền kề nhau như thế này:

<style>
 p {
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 24px;
 }
</style>

<p>Paragraph One</p>
<p>Paragraph Two</p>

Thay vì 48px, thực tế giữa hai thẻ <p /> chỉ có khoảng cách là 24px

Không rõ vì lý do cá nhân gì, mà CSS chỉ áp dụng cái luật margin collapse này cho giá trị topbottom, nếu giá trị marginleft hoặc right, thì nó lại bình thường

<style>
 p {
  display: inline-block;
  margin-left: 24px;
  margin-right: 24px;
 }
</style>

<p>P1</p>
<p>P2</p>

Khoảng cách giữa (trái phải) là 48px

Chưa đủ dị, CSS lại còn có quy định chỉ khi 2 element nằm liền kề với nhau mới hiệu nghiệm, nếu có 1 element chèn ở giữa thì lại bình thường 48px

<style>
 p {
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 24px;
 }
</style>

<p>Paragraph One</p>
<br />
<p>Paragraph Two</p>

Và sẽ ra sao nếu 2 element có giá trị margin không bằng nhau. winner take all sẽ được áp dụng, giá trị nào lớn hơn thì chỉ lấy giá trị đó.

<style>
  p {
    margin-bottom: 48px;
  }
  div {
    margin-top: 90px;
  }
</style>

<p>Paragraph One</p>
<div>Paragraph Two</div>

khoảng cách trên dưới sẽ là 90px

margin collapse không chỉ xuất hiện khi có giá trị topbottom, nó còn xảy ra khi có 2 giá trị top hoặc bottom

<style>
 .parent {
  margin-top: 72px;
 }
 .child {
  margin-top: 24px;
 }
</style>

<div class="parent">
 <p class="child">Paragraph One</p>
</div>

Giá trị margin sẽ chỉ lấy top = 72px

Lời khuyên cuối cùng, nếu thực sự hiểu và nhớ mình đang viết gì thì dùng margin, còn không thì dùng padding cho an toàn.