🌞

3 cách xóa phần tử bị duplicate trong mảng

Sửa bài viết này

Nếu phần tử trong mảng chỉ là kiểu primitive thì rất đơn giản nếu muốn xóa tất cả phần tự bị trùng

const values = ['a','b','c','a']

const uniqueValues = [...new Set(values)];

Còn nếu phần tử trong mảng là object thì ta làm sao?

const members = [
 {
  first: 'Jane',
  last: 'Bond',
  id: '10yejma',
 },
 {
  first: 'Lars',
  last: 'Croft',
  id: '1hhs0k2',
 },
 {
  first: 'Jane',
  last: 'Bond',
  id: '1y15hhu',
 },
];

Cách 1: tạo mảng mới ko chứa phần tử bị trùng

function containsMember(memberArray, member) {
  return memberArray.find(m => m.first === member.first && m.last === member.last)
}

const uniqueValues = [];

for	(const m of members) {
  if (!containsMember(uniqueValues, m)) {
    uniqueValues.push(m);
  }
}

Cách 2: dùng filter()

function getIndexOfMember(memberArray, member) {
  return memberArray.findIndex(m => m.first === member.first && m.last === member.last)
}

const uniqueValues = members.filter((m, index, ms) => getIndexOfMember(ms, m) === index);

Cách 3: sử dụng Map

const uniqueKeyToMember = new Map(members.map(m => [m.first+'\t'+m.last, m]));

const uniqueMembers = [...uniqueKeyToMember.values()]; 

Eliminating duplicate objects: three approaches