🌞

Kiến thức căn bản REST API cho FE developer

Sửa bài viết này

Để cho dễ hiểu chúng ta đi qua một số thuật ngữ trước

 • Resource (tài nguyên) có thể hình dung nôm na nó là một cái gì đó đó ở phía server nắm dữ, có thể là một dữ liệu trong database, một file html, css, js, svg,...
 • Web Service: nhiều cách định nghĩa, có thể hiểu bình dân, nếu internet là một cái chợ, dữ liệu là những gì có thể buôn bán trao đổi, thì web service là những gì có thể đem ra chợ trao đổi buôn bán
 • URI: viết tắt của Uniform Resource Identifier, một một resource trong kiến trúc REST sẽ xác định bằng một và chỉ một URI. Theo định dạng như sau
<protocol>://<service-name>/<ResourceType>/<ResourceID>

Phân biệt giữa API và Web Service

 • Tất cả web service đều là API, nhưng không phải tất cả API đều là web service
 • Web service sử dụng 3 kiểu sau: SOAP, REST, XML-RPC, trong khi API có nhiều cách hơn

Phân biệt giữa REST và RESTFUL

REST ám chỉ kiểu kiến trúc để xây dựng các ứng dụng có thể truy cập thông qua mạng của ông chú viettel, vnpt, fpt,...

REST chỉ là một trong nhiều kiểu kiến trúc trên nền web, ngoài ra còn có SOAP, và một số kiểu khác.

RESTful ám chỉ một web service hiện thực cái kiến trúc REST

Những phương thức HTTP được hổ trợ trong REST

 • GET: dùng để yêu cầu một resource qua URL. Không nên chứa body, có thể được cache phía client hoặc server
 • POST: gửi thông tin lên một service nào đấy để xử lý, thường trả về một resource mới hoặc resource đã bị thay đổi
 • PUT: cập nhập resource tại một URL
 • DELETE: xóa resource tại một URL
 • OPTIONS: Xác định hổ trợ cái gì
 • HEAD: trả về các thông tin meta

Sự khác nhau giữa AJAX và REST

AJAX REST
Gửi một object XMLHttpRequest lên server. JS sẽ nhận lấy kết quả trả về và làm gì đó thật vi diệu trên trang hiện tại Bao gồm nhiều thứ hơn: cấu trúc URL, pattern cho request/response xung quanh việc truy xuất đến các resource
Ám chỉ một công nghệ để cập nhập UI mà không cần reload thần thánh Kiến trúc phần mềm và phương pháp để user có thể có được dữ liệu từ phía server
Loại bỏ tương tác giữa người sử dụng và server Yêu cầu tương tác giữa người sử dụng và server

Điểm mấu chốt cần nhớ trong REST

Stateless: nghĩa là server không quản lý state và session data

Điểm khác nhau giữa PUTPOST

 • PUT dùng để xử lý một resource tại một URI cụ thể đã tồn tại trước đó, nếu chưa có tạo mới, đã có thì ghi đè. Ko phụ thuộc số lần gửi, số lượng resource sẽ không đổi sau khi gọi PUT
 • POST gửi dữ liệu đến một URI, resource tại URI đó sẽ xử lý dữ liệu được gởi. Việc gửi lên càng nhiều, đồng nghĩa với việc số lượng resource phía server cũng tăng theo

Mục tiêu của phương thức OPTIONS trong RESTful web service

Phương thức này dùng để liệt kê tất cả các thao tác mà web service hổ trợ. Tạo một request readonly đến server

Limit của payload trong phước thức POST

Nếu gửi dữ liệu thông qua URL, nó ko được vượt quá chiều dài tối đa cho phép của URL. lại không có limit, có thể gửi lên bao nhiều tùy thích, trong thực tế sử dụng thì không nên gửi payload quá lớn, vì sẽ tốn rất nhiều thời gian xử lý.