🌞

Sử dụng ellipsis text với flexbox

Sửa bài viết này

Finder

Chuỗi chưa cắt

mobile-phone-screenshot-long-fine-name.png

Chuỗi sau khi cắt

mobile-phone-sc...g-fine-name.png

Finder

Cái HTML structure dĩ nhiên là chúng ta tách cái đuôi file ra riêng, độc lập với cái tên

<div class="filename">
  <span class="filename__base">this-file-has-a-really-really-really-long-filename.</span>
  <span class="filename__extension">pdf</span>
</div>

CSS:

.filename {
  display: flex;
  min-width: 0;
}

.filename__base {
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  overflow: hidden;
}

.filename__extension {
  flex-shrink: 0;
}

Việc ellipsis text sẽ được thực hiện bởi kết hợp ba thuộc tính text-overflow, white-spaceoverflow. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải ước lượng được mối liên hệ giữa phần chứa file name .filename__base và element bọc bên ngoài (ở đây là .filename)

Thủ thuật quan trọng ở đây là dùng thuộc tính min-width: 0, chúng ta đặt giá trị nhỏ nhất cho phép của .filename, nó sẽ ép các thằng con bên dưới co lại nếu nó không có khai báo thuộc tính flex-shrink

Demo các bạn xem ở đây

Using Flexbox and text ellipsis together