🌞

Thiết đặt ESLint khi sử dụng với Javascript, Typescript, React

Sửa bài viết này

Nếu chưa rành, bạn cần đọc từ đầu tới cuối, nếu đã thành thạo, chỉ việc nhảy tới phần cuối rồi copy config về xài.

Hướng dẫn này sử dụng bộ config của Airbnb, vì nó quá nổi tiếng và được sử dụng gần như là chuẩn. Tất nhiên, bạn có quyền thay đổi sao cho hợp gu

Nếu chưa bao giờ nghe đến hướng dẫn viết code sao cho chuẩn của Airbnb, tham khảo các bài viết sau

Tại sao dùng ESLint

Hiện tại không có bất cứ một đối thủ nào xứng tầm với ESLint, nó là dự án đã và đang được bảo trì bởi cộng đồng rất rộng lớn. Hầu hết các chương trình viết code đều hỗ trợ, chúng ta sẽ không gặp khó khăn trong việc sử dụng nó với VSCode, Vim, Emac, WebStorm, Sublime, Atom,...

Túm lại, ESLint là nền tảng xịn sò nhất, bạn không cần lăng tăng tìm người khác.

Cài đặt ESLint

Giống như bất kỳ package nào khác, ESLint có thể được cài đặt ở 2 mức

 • global, cài luôn vào máy npm -g
 • đi theo từng project

Việc cài đặt ESLint ở mức global khá là hợp lý vì chúng ta muốn dùng nó ở mọi project. Tuy nhiên cũng hợp lý nếu cài riêng trên từng project nếu bạn đang cần

 • Các phiên bản ESLint khác nhau trên từng dự án
 • Công khai bạn phụ thuộc vào ESLint cho project đó
 • Đồng nghiệp và các công cụ tự động (như mấy thằng CI) có thể cài đặt ESlint như những package khác.

Cài đặt ESLint trong thư mục project

npm i eslint --save-dev

Chạy ESLint trong project

npx eslint

Để tạo một shortcut cho câu lệnh chạy eslint. Bên trong file package.json thêm dòng sau

"scripts": {
  "lint": "eslint ."
}

Tham số . cho phép chạy ESLint bên trong thư mục hiện tại, chúng ta chạy lệnh thông qua shortcut

npm run lint

File cài đặt của ESLint

Có thể đặt file cài đặt ESLint ở nhiều vị trí. Nếu không có nhu cầu quá đặt biệt, 1 file duy nhất ở thư mục ngoài cùng ( root ) là đủ.

ESLint cho phép sử dụng nhiều kiểu file

 • Javascript
 • JSON
 • YAML

Xài YAML trong ví dụ này. Tạo file tên .eslintrc.yaml, cái này nếu bạn chạy eslint init trong thư mục src/ của dự án nó sẽ hỏi bạn có muốn tạo không, nó tạo dùm cho.

eslint --init

Nếu muốn thêm logic bằng code, bạn cần dùng kiểu javascript

Điều cần quan tâm trước hết là thông báo cho ESLint chúng ta đang viết ngôn ngữ gì, phiên bản nào, môi trường mà code sẽ chạy. Nếu không có các thông tin, ESLint sẽ không chạy được.

parserOptions:
 ecmaVersion: 6
env:
 node: true

Javascript thuần

Với project là javascript thuần, toàn bộ file là .js, có thể tự định nghĩa từ đầu hết, nhưng như vậy khá mất thời gian, khó bảo trì, chưa chắc chuẩn vì nó phụ thuộc vào sự hiểu biết của bạn về javascript

Rất nhiều các công ty lớn như Google, Airbnb, Facebook bỏ ra cả tỉ tỉ thời gian để bảo trì và cập nhập mấy cài đặt này

Sử dụng cài đặt vạn người yêu thích, Airbnb

npx install-peerdeps --dev eslint-config-airbnb-base

Các bài viết trên mạng sẽ kêu bạn cài eslint-config-airbnb, nó có bao gồm luôn phần cài đặt cho React, React Hooks, ... . Không cần thiết trong trường hợp project chỉ là javascript thông thường.

Để ý chúng ta KHÔNG dùng npm để cài đặt, mà dùng npx install-peerdeps. Nó sẽ cài luôn mấy package nào mà eslint-config-airbnb-base phụ thuộc. Trường hợp sử dụng ESLint chúng ta sẽ gặp hoài, vì hầu như nó đều phụ thuộc một vài package khác.

Cài xong, khai báo sẽ kế thừa bộ cài đặt của Airbnb

extends:
 - airbnb-base

Những thiết đặt của airbnb có thể nói là rất phổ biến và được tin dùng bởi nhiều dự án lớn nhỏ khác nhau. Chúng ta có thể yên tâm sử dụng nó mà không cần thay đổi gì nhiều.

Tổng kết

"devDependencies": {
 "eslint": "^6.1.0",
 "eslint-config-airbnb-base": "^14.0.0",
 "eslint-plugin-import": "^2.20.0" (peer dependency)
}
parserOptions:
 ecmaVersion: 6

env:
 node: true

extends:
 - eslint:recommended
 - airbnb-base

Thiết đặt TypeScript

Vấn đề chính của TypeScript là ESLint không thể tự động mà parse được, chúng ta phải thêm một parser @typescript-eslint/parser.

Cài đặt

npm install @typescript-eslint/parser --save-dev

Parse làm nhiệm vụ đọc cài file input và tạo ra một phiên bản mà ESLint hiểu được.

Khai báo dùng parser này

parser: "@typescript-eslint/parser"

Đồng thời cập nhập luôn package.json và báo với ESLint đừng kiểm tra file .js mà kiểm tra file .ts

"scripts": {
 "lint": "eslint . --ext .ts"
}

Tương tự như javascript, chúng ta dùng bộ thiết đặt của Airbnb

npx install-peerdeps --dev eslint-config-airbnb-typescript
npm i eslint-plugin-import --save-dev

eslint-plugin-import phải được cài đặt riêng, thủ công, không rõ lý do tại sao luôn.

Cập nhập lại file config ESLint

extends:
 - airbnb-typescript/base
 - plugin:@typescript-eslint/recommended

Bạn có thể thắc mắc, tại sao chưa cài @typescript-eslint mà có thể sử dụng, thật ra lúc cài eslint-config-airbnb-typescript chúng ta đã cài luôn nó bằng npx install-peerdeps

Có thể rule khác nữa có thể tham khảo trực tiếp từ tài liệu trên github

Cuối cùng, bạn sẽ thấy có rất nhiều bài viết trên mạng, chỉ bạn thiết đặt

plugins:
 - "@typescript-eslint"

Nếu không sử dụng các thiết ESLint được đề nghị, cái này không cần thiết. Lý do là Airbnb đã bật luôn các rule như vậy.

Tổng kết

package.json

"devDependencies": {
 "@typescript-eslint/eslint-plugin": "^2.17.0", (peer dependency)
 "@typescript-eslint/parser": "^2.17.0",
 "eslint": "^6.8.0",
 "eslint-config-airbnb-typescript": "^6.3.1",
 "eslint-plugin-import": "^2.20.0"
}

.eslintrc.yaml

parserOptions:
 ecmaVersion: 6

env:
 node: true

extends:
 - airbnb-typescript/base
 - plugin:@typescript-eslint/recommended

Thiết đặt cho React

Thêm các thiết đặt ESLint cho React vô cùng đơn giản, mọi thứ đã có Airbnb lo.

Một trong những sai lầm phổ biến là cho rằng viết như bên dưới sẽ bật hỗ trợ React

.eslintrc.yaml

parserOptions:
 ecmaFeatures:
  jsx: true

React sử dụng JSX, nhưng theo cách mà ESLint không thể hiểu nổi. Để React và ESLint nói chuyện được với nhau, chúng ta phải sử dụng eslint-plugin-react

React Javascript

Cài đặt package

npx install-peerdeps --dev eslint-config-airbnb

.eslintrc.yaml

extends:
 - airbnb
env:
 browser: true

package.json

"scripts": {
 "lint": "eslint . --ext .js,.jsx"
}

Nếu có sử dụng React Hook, bạn nên thêm phần cài đặt sau (có bỏ qua việc kiểm tra accessibility)

.eslintrc.yaml

extends:
 - airbnb-base
 - airbnb/rules/react
 - airbnb/hooks

Tổng kết

package.json

"devDependencies": {
 "eslint": "^6.1.0",
 "eslint-config-airbnb": "^18.0.1",
 "eslint-plugin-import": "^2.20.0", (peer dependency)
 "eslint-plugin-jsx-a11y": "^6.2.3", (peer dependency)
 "eslint-plugin-react": "^7.18.0", (peer dependency)
 "eslint-plugin-react-hooks": "^1.7.0" (peer dependency)
}

.eslintrc.yaml

parserOptions:
 ecmaVersion: 6

env:
 browser: true

extends:
 - airbnb
 - airbnb/hooks

rules:
 react/react-in-jsx-scope: off

Rảnh ngồi xem toàn bộ thiết đặt

React TypeScript

Nếu dùng TypeScript, chúng ta không thể cài theo kiểu npx install-peerdeps, mà phải cài độc lập

npm install eslint-config-airbnb-typescript \
      eslint-plugin-import \
      eslint-plugin-jsx-a11y \
      eslint-plugin-react \
      eslint-plugin-react-hooks \
      @typescript-eslint/eslint-plugin \
      --save-dev

.eslintrc.yaml

parserOptions:
 ecmaVersion: 6

env:
 browser: true

extends:
 - airbnb-typescript
 - airbnb/hooks
 - plugin:@typescript-eslint/recommended

rules:
 react/react-in-jsx-scope: off

package.json

"devDependencies": {
 "eslint": "^6.8.0",
 "@typescript-eslint/eslint-plugin": "^2.17.0",
 "eslint-config-airbnb-typescript": "^6.3.1",
 "eslint-plugin-import": "^2.20.0",
 "eslint-plugin-jsx-a11y": "^6.2.3",
 "eslint-plugin-react": "^7.18.0",
 "eslint-plugin-react-hooks": "^2.3.0"
},
"scripts": {
 "lint": "eslint . --ext .ts,.tsx"
}

Cài đặt cho VSCode

VSCode đã có plugin khá thần thánh để hỗ trợ ESLint. Các thiết đặt yêu thích của mình

Tự động chạy lint khi save

"eslint.run": "onSave"

VSCode sẽ kiểm tra trên JS, JSX, TS, TSX

"eslint.validate": [
 "javascript",
 "javascriptreact",
 "typescript",
 "typescriptreact"
]

Chọn kiểu nháy đơn

"javascript.preferences.quoteStyle": "single",
"typescript.preferences.quoteStyle": "single",

Tự động cập nhập vị trí file

"javascript.updateImportsOnFileMove.enabled": "always",
"typescript.updateImportsOnFileMove.enabled": "always",

ESLint configuration and best practices