🌞

Clean Code

Sửa bài viết này

Đặt tên

❌ Không ngữ nghĩa

let x = 10;

let y = new Date().getFullYear();

if (x > 30) {
  //...
}

if (y - x >1990) {
  //...
}

✅ Có ngữ nghĩa

let userAge = 30;

let currentYear = new Date().getFullYear();

if (userAge > 30) {
  //...
}

if (currentYear - userAge >1990) {
  //...
}

❌ Dư hậu tố, tiền tố không cần thiết

let nameValue;
function theProduct();

✅ Vừa đủ

let name;
function product();

Điều kiện

❌ Không dùng điều kiện phủ định

if (!isUserExist(user)) {
 //...
}

✅ Không dùng !

if (isNewExist(user)) {
 //...
}

❌ Quá nhiều điều kiện chồng chéo

function isPercentage(val) {
 if (val >= 0) {
  if (val < 100) {
   return true;
  } else {
   return false;
  }
 } else {
  return false;
 }
}

✅ Hạn chế điều kiện bằng return

function isPercentage(val) {
 if (val < 0) {
  return false;
 }

 if (val > 100) {
  return false;
 }

 return true;
}

// hoặc xịn hơn
function isPercentage(val) {
 var isInRange = (val >= 0 && val <= 100);
 return isInRange;
}

Tham số

❌ Không truyền tham số mặc định

function getUserData(name) {
 const userName = userName || "Patrick Collision";
 // ...
}

✅ Truyền tham số mặc định

function getUserData(name = "Patrick Collision") {
 // ...
}

❌ Truyền nhiều tham số

function getUserData(name, email, role) {
}

✅ Truyền tham số kiểu object

function getUserData({ name, email, role }) {
}

Function

❌ Đa tính năng, nhiều công dụng

function checkSomething(statement) {
 const REGEXES = [
  // ...
 ];

 const statements = statement.split(" ");
 const tokens = [];
 REGEXES.forEach(REGEX => {
  statements.forEach(statement => {
   // ...
  });
 });

 const names= [];
 tokens.forEach(token => {
  // lex...
 });

 names.forEach(node => {
  // parse...
 });
}

✅ Tối giản hóa chức năng

function checkSomething(statement) {
 const tokens = tokenize(statement);
 const syntaxTree = parse(tokens);
 syntaxTree.forEach(node => {
  // parse...
 });
}

function tokenize(code) {
 const REGEXES = [
  // ...
 ];

 const statements = code.split(" ");
 const tokens = [];
 REGEXES.forEach(REGEX => {
  statements.forEach(statement => {
   tokens.push(/* ... */);
  });
 });

 return tokens;
}

function parse(tokens) {
 const syntaxTree = [];
 tokens.forEach(token => {
  syntaxTree.push(/* ... */);
 });

 return syntaxTree;
}

Bắt lỗi

❌ Bắt lỗi cho vui

try {
 functionThatMightThrow();
} catch (error) {
 console.log(error);
}

✅ Có lỗi thì kèm theo xử lý

try {
 functionThatMightThrow();
} catch (error) {
 console.log(error);
}

Comment

❌ Cái gì cũng comment

function hashing(data) {
 // The hash
 let hash = 0;

 // Length of string
 const length = data.length;

 // Loop through every character in data
 for (let i = 0; i < length; i++) {
  // Get character code.
  const char = data.charCodeAt(i);
  // Make the hash
  hash = (hash << 5) - hash + char;
  // Convert to 32-bit integer
  hash &= hash;
 }
}

✅ Comment đúng nơi cần thiết

function hashing(data) {
 let hash = 0;
 const length = data.length;

 for (let i = 0; i < length; i++) {
  const char = data.charCodeAt(i);
  hash = (hash << 5) - hash + char;

  // Convert to 32-bit integer
  hash &= hash;
 }
}