🌞

7 Câu hỏi phỏng vấn lắc léo với Javascript

Sửa bài viết này

1

Kết quả của typeof atypeof b trong đoạn code sau

function foo() {
 let a = b = 0;
 a++;
 return a;
}

foo();
typeof a; // => ???
typeof b; // => ???

Đáp án

Lắc léo là ở chổ let a = b = 0. Câu này khai báo một biến cục bộ a, đồng thời khai báo một biến toàn cục b

Vì không có một khai báo nào của b, javascript tự hiểu b chính là window.b = 0 😂😂

Trường hợp này gọi là vô tình tạo ra một biến toàn cục, sự vô tình này còn có thể thấy ở

Trình duyệt sẽ chạy đoạn code trên như thế này

function foo() {
 let a; window.b = 0; a = window.b; a++;
 return a;
}

✅ Kết quả

typeof a;    // => 'undefined'
typeof window.b; // => 'number'

2

Giá trị của clothes[0]

const clothes = ['jacket', 't-shirt'];
clothes.length = 0;

clothes[0]; // => ???

Lắc léo ở giá trị length của một array là một giá trị đặc biệt, đặc biệt ở chổ nó tạo ra side-effect, nếu thay đổi giá trị này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến array đó. 😂😂

Trong trường hợp trên, với việc clothes.length = 0 chúng ta đã xóa toàn bộ item trong array clothes

✅ Kết quả clothes[0]undefined

3

Nội dung của array numbers

const length = 4;
const numbers = [];
for (var i = 0; i < length; i++);{
 numbers.push(i + 1);
}

numbers; // => ???

Lắc léo là ở chổ ;, nếu bạn ko để ý kỹ.

The null statement effect

Đoạn for chạy 4 lần mà không làm gì cả vì ; 😂😂

Trình duyệt sẽ chạy theo kiểu

const length = 4;
const numbers = [];
var i;
for (i = 0; i < length; i++) {
 // does nothing
}
{
 // a simple block
 numbers.push(i + 1);
}

numbers; // => [5]

✅ Kết quả numbers chỉ gồm 1 phần tử với giá trị bằng 5

Câu chuyện có thật, tác giả bài viết này bị chấm rớt bởi câu phỏng vấn này, lý do được đưa ra rất hợp lý: Chúng tôi cần những người cẩn thận và chi tiết

4

Giá trị trả về của arrayFromValue()

function arrayFromValue(item) {
 return
  [items];
}

arrayFromValue(10); // => ???

Rất nhiều người sẽ không nghĩ rằng việc xuống dòng giữa return[items] ảnh hưởng gì tới kết quả cuối cùng.

Javascript tự động thêm dấu ; vào sau câu return 😂😂

function arrayFromValue(item) {
 return; [items];
}

arrayFromValue(10); // => undefined

✅ Kết quả của arrayFromValue(10)undefined

5

Kết quả của console.log

let i;
for (i = 0; i < 3; i++) {
 const log = () => {
  console.log(i); }
 setTimeout(log, 100);
}

Nếu câu trả lời của bạn là 0, 1, 2 thì xin chúc mừng, bạn đã sai. 😂😂

Có 2 quá trình xảy ra với đoạn code trên, lắc léo là ở chổ setTimeout

Quá trình 1

 1. for() chạy 3 lần. Mỗi lần chạy nó tạo ra một hàm log(), nhận giá trị i, sau đó setTimeout() đưa hàm nào vào queue để chạy sau (xem thêm về event loop để hiểu cái queue này)
 2. Khi vòng lặp for() kết thúc, giá trị i đang là 3

Quá trình 2

Sau 100ms, nó thực hiện bước 2, ba hàm log() đã đưa vào queue sẽ lần lượt được gọi, lúc này này i đang là 3

✅ Kết quả log ra là 3, 3, 3

6

Kết quả của so sánh

0.1 + 0.2 === 0.3 // => ???

Trước tiên, xem giá trị của phép cộng 0.1 + 0.2

0.1 + 0.2; // => 0.30000000000000004

😂😂Javascript không cho kết quả 0.3 ! 😂😂

Cái sự tình này xảy ra là giá trị thập phân khi chuyển về nhị phân không thực sự chính xác

✅ Nên 0.1 + 0.2 === 0.3 sẽ là false

7

Chuyện gì xảy ra khi truy cập myVarmyConst trước khi khai báo

myVar;  // => ???myConst; // => ???
var myVar = 'value';
const myConst = 3.14;

✅ Hoisting và temporal dead zone là 2 khái niệm quan trọng ảnh hưởng tới vòng đời của một biến trong javascript

Truy cập vào myVar trước khi khai báo sẽ trả về undefined, nếu khai báo bằng var

Tuy nhiên, nếu truy cập myConst trước khi khai báo sẽ trả về ReferenceError, nếu khai báo bằng const, nó sẽ nằm trong khu vực temporal dead zone, không ai giải quyết cho đến khi có người nhận trách nhiệm.

Kết luận

Bạn sẽ thắc mắc, có những câu hỏi chả bao giờ sử dụng trong quá trình làm việc, mình cũng có cảm giác tương tự như vậy khi được hỏi những câu lắc léo thế này. Nhưng thực tế vẫn bị hỏi khi phỏng vấn.

Các bạn có nghĩ những câu hỏi lắc léo như vậy có cần thiết trong lúc phỏng vấn không? Viết bình luận ở dưới nhé.

7 Simple but Tricky JavaScript Interview Questions