🌞

IIFE trong javascript là cái gì vại

Sửa bài viết này

Một trong những pattern có tên rất kiêu trong javascript "íp-phi" - IIFE

Trước khi tìm hiểu nó là gì, tại sao chúng ta cần nó, ôn lại khái niệm function căn bản trong javascript

Khai báo function

Một javascript developer đều biết cách khai báo chính quy này

function sayHelloWorld() {
	alert(“Hello world”)
}

sayHelloWorld()

1 cách khác, gọi là function expression, đặt biến và gán nó vào function

const sayHelloWorld = function() {
	alert("Hello World")
}

sayHelloWorld()

Các callback chúng ta viết điều là function expression kiểu này

Function trong javascript có thể xem như những giá trị khác, có thể truyền vào như tham số cho function khác

IIFE

!function() {
	alert("Hello IIFE")
}()

Nếu copy đoạn này dán vào console của trình duyệt, câu alert sẽ xuất hiện, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể hiện lại lần nữa

function này sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó đi luôn không quay lại

Nếu bạn tinh ý, bạn sẽ thắc mắc tại sao lại có ! phía trước function vậy?

Khi javascript thấy keyword function nó sẽ xem khúc sau là phần khai báo cho function. Nhưng khi chúng ta thêm ! phía trước, chúng ta đang ép javascript xem nó là một expression, nghĩa là phải trả về một giá trị

Điều thú vị là ở chổ {}(), nó chạy function này luôn

Một function gọi luôn sau khi tạo, gọi xong thì hết gọi lại được gọi là IIFE

Không nhất thiết phải dùng !, bạn có thể dùng +, -, ~, void để ép nó về expression

void function() {}()

Một cách khác nữa, cách này vẫn hay dùng nhất

(function() {
...
})()

// hoặc
(function() {
...
}())

Chúng ta vẫn sử dụng IIFE như một module trong javascript (trước đây), vì nó cho chúng ta đưa biến vào một đặc khu kinh tế, những thằng khác sẽ không truy cập được biến khai báo bên trong IIFE

(function initGame(){
	// biến private
	var live
	var weapon

	init()
	// function private
	function init() {
		live = 5
		weapon = 10
	}
})()

Tất nhiên nếu là module, thì phải có những thứ public để thằng khác gọi tới, muốn thằng nào public chúng ta return là được

(function initGame(){
	// biến private
	var live
init()
	// function private
	function init() {
		live = 5
	}
	return {
		init: init
	}
})()

Nếu muốn truyền vào tham số cho IIFE

(function IIFE(msg, times) {
  for (var i = 1; i <= times; i++) {
    console.log(msg);
  }
}("Hello!", 5));

ES6 Module

Khi ES6 ra đời, cách viết IIFE không còn được “thịnh hành” như trước

Thí dụ, trước đây để biến private

(function() {
  var scoped = 42;
}());

console.log(scoped); // ReferenceError

Giờ có letconst đặt nó vào block là xem như private

{
  let scoped = 42;
}

console.log(scoped); // ReferenceError

Cách viết này gọn gàng, nhìn vào ai cũng hiểu, ko cần giải thích nhiều như IIFE

Module được hiểu là từng file javascript, những gì không export là private hết

// myModule.js
let counter = 0;
export function increment() {
  counter++;
}  

// logic.js
import { increment } from 'myModule.js';
increment();

Bài viết đã tham khảo