🌞

JSON.stringify vở lòng cho người mới

Sửa bài viết này

JSON.stringify là hàm kinh điển để chuyển một object trong javascript sang JSON. Bài viết này sẽ nhìn lại những kiến thức vở lòng của JSON.stringify

const obj = { answer: 42 }

const str = JSON.stringify(obj);

// '{"answer":42}'
// typeof str = string

JSON.stringify hay sử dụng chung với JSON.parse. Đây là cách chúng ta có thể sao chép một object trong javascript (không bị dính trường hợp reference đến object cũ)

const obj = { answer: 42 }

const clone = JSON.parse(JSON.stringify(obj));

// clone.answer = 42
// clone !== obj

Trường hợp đặc biệt và lỗi

Khi object obj có 1 property mà giá trị là obj (trỏ về chính nó), JSON.stringify trả về một error

const obj = {}

obj.answer = obj;

JSON.stringify(obj);
// TypeError: TypeError: Converting circular structure to JSON

Các trường hợp đặc biệt như NaNInfinity, JSON.stringify sẽ chuyển về null, chứ ko trả lỗi

const obj = { nan: parseInt('not a number'), inf: Number.POSITIVE_INFINITY };

JSON.stringify(obj);

// '{"nan": null, "inf": null}'

Nó cũng sẽ lọc bỏ hết các property giá trị là undefined hoặc function

const obj = { fn: function() {}, undef: undefined };
JSON.stringify(obj); 
// '{}'

Các tham số còn lại của JSON.stringify

JSON.stringify nhận vào 3 tham số, đa phần chúng ta ít biết tới 2 tham số còn lại.

Tham số thứ 2 là replacer, một hàm nhận vào cặp key/value có thể dụng để thay đổi giá trị output sau cùng.

const obj = { a: 1, b: 2, c: 3, d: { e: 4 } };

// nếu giá trị là number, cộng thêm 1
JSON.stringify(obj, function replacer(key, value) {
 if (typeof value === 'number') {
  return value + 1;
 }
 return value;
});
// '{"a":2,"b":3,"c":4,"d":{"e":5}}'

Tham số thứ 3 là spaces, cho phép format lại output theo dạng dễ đọc

const obj = { a: 1, b: 2, c: 3, d: { e: 4 } };

JSON.stringify(obj);
// '{"a":1,"b":2,"c":3,"d":{"e":4}}'

JSON.stringify(obj, null, ' ');
JSON.stringify(obj, null, 2); // kết quả tương tự
// {
//  "a": 1,
//  "b": 2,
//  "c": 3,
//  "d": {
//   "e": 4
//  }
// }

// Ko nhất thiết phải là dấu khoảng trắng
JSON.stringify(obj, null, '__');
// {
// __"a": 1,
// __"b": 2,
// __"c": 3,
// __"d": {
// ____"e": 4
// __}
// }

Ví dụ như ta có thể để lọc bỏ các dữ liệu nhạy cảm như password

const obj = {
 name: 'Jean-Luc Picard',
 password: 'stargazer',
 nested: {
  hashedPassword: 'c3RhcmdhemVy'
 }
};
JSON.stringify(obj, function replacer(key, value) {
 if (key.match(/password/i)) {
  return undefined;
 }
 return value;
});
// '{"name":"Jean-Luc Picard","nested":{}}'

Hàm toJSON()

Khi đi qua các property trong object, nếu bên trong object có hàm toJSON(), JSON.stringify dùng giá trị trả về của hàm này

const obj = {
 name: 'Jean-Luc Picard',
 nested: {
  test: 'not in output',
  toJSON: () => 'test'
 }
};
JSON.stringify(obj);
// '{"name":"Jean-Luc Picard","nested":"test"}'

Rất nhiều thư viện sử dụng JSON.stringify() kết hợp với toJSON() để đảm bảo output lúc serialize ra đúng như mong muốn (như Moment JS

The 80/20 Guide to JSON.stringify in JavaScript