🌞

Vấn đề khi dùng array.forEach với async/await

Sửa bài viết này

async/await không hoạt động như chúng ta nghĩ, bên trong vòng lặp Array.prototype.forEach

Ví dụ để thấy kết quả nếu dùng bên trong forEach

const urls = [
 'https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1',
 'https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/2',
 'https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/3'
];

async function getTodos() {
 await urls.forEach(async (url, idx) => { 
  const todo = await fetch(url);
  console.log(`Received Todo ${idx+1}:`, todo);
 });
 
 console.log('Finished!');
}
getTodos();

Kết quả nhận được không phải theo thứ tự 1,2,3, mà là một thứ tự không có thứ tự

Finished!
Received Todo 2, Response: { ··· }
Received Todo 1, Response: { ··· }
Received Todo 3, Response: { ··· }
 • Vấn đề 1: đoạn Finished! được log ra trước, mặc dù chúng ta đã đặt await trước urls.forEach. Chúng ta ko ép nó await cả vòng lặp forEach được
 • Vấn đề 2: mỗi lần chạy fetch, nó cũng ko await cho tới khi xong mới chạy tiếp thằng thứ 2, vòng lặp sẽ vẫn chạy bình thường như ko hề có await

Tóm lại, ko dùng forEach chung với async/await

Để giải quyết vấn đề với Finished!, dùng Promise.all, chúng ta có thể sử dụng Promise.all để await toàn bộ request

Sửa lại hàm getTodos ở trên

async function getTodos() {
 const promises = urls.map(async (url, idx) => 
  console.log(`Received Todo ${idx+1}:`, await fetch(url))
 );

 await Promise.all(promises);

 console.log('Finished!');
}

Kết quả

Received Todo 1, Response: { ··· }
Received Todo 2, Response: { ··· }
Received Todo 3, Response: { ··· }
Finished!

Một điểm cần lưu ý là Promise.all sẽ cho tất cả xuất phát cùng lúc, nó sẽ ko đợi thằng này xong tới thằng kia, trong hầu hết các trường hợp thì ko vấn đề, thực ra lại tối ưu hiệu năng. Nhưng khi chúng ta cần chạy theo một thứ tự nhất định, ko thể dùng Promise.all. Đoạn code trên là đúng là Received Todo 1,2,3 theo đúng thứ tự, nhưng đó là do hên, không đúng trong mọi trường hợp

Để giải quyết triệt để, chúng ta dùng for...of, nó sẽ đợi thằng await trước đó chạy xong trước khi chạy tiếp

async function getTodos() {
 for (const [idx, url] of urls.entries()) {
  const todo = await fetch(url);
  console.log(`Received Todo ${idx+1}:`, todo);
 }

 console.log('Finished!');
}

Nếu chúng ta ko cần tới index, viết gọn hơn như thế này

for (const url of urls) { ··· }

Kết quả

Received Todo 1, Response: { ··· }
Received Todo 2, Response: { ··· }
Received Todo 3, Response: { ··· }
Finished!

Cái giá phải trả khi sử dụng for...of là nó rất chậm, hiệu năng thấp nhất trong các vòng lặp của array.

Bạn có thể sử dụng vòng lặp for căn bản nhất để vừa đạt kết quả vừa đạt hiệu năng tốt nhất.

The Pitfalls of Async/Await in Array Loops