🌞

7 thủ thuật trong gatsby

Sửa bài viết này

Lấy Ngày build gần nhất

import React from 'react'
import { useStaticQuery, graphql } from 'gatsby'

const IndexPage = () => {
 const data = useStaticQuery(query)

 return (
  <>
   <p>This site was last built on:</p>
   <p>{data.site.buildTime}</p>
  </>
 )
}

export default IndexPage

const query = graphql`
 query Info {
  site {
   buildTime(formatString: "DD/MM/YYYY")
  }
 }
`

Ngày chỉnh sửa gần nhất

query YourQuery {
 allMdx {
  edges {
   node {
    parent {
     ... on File {
      modifiedTime(formatString: "MM/DD/YYYY")
     }
    }
   }
  }
 }
}

Cùng source, khác Queries

Khi chúng ta định nghĩa 2 ( hoặc nhiều hơn) giá trị trong gatsby-source-filesystem

// file gatsby-config.js
module.exports = {
 plugins: [
  {
   resolve: `gatsby-source-filesystem`,
   options: {
    name: `assets`,
    path: `${__dirname}/src/assets`,
   },
  },
  {
   resolve: `gatsby-source-filesystem`,
   options: {
    name: `logos`,
    path: `${__dirname}/src/logos`,
   },
  },
  `gatsby-transformer-sharp`,
  `gatsby-plugin-sharp`,
 ],
}

Chúng ta có thể filter trong câu GraphQL chỉ lấy 1 trong 2 source đó

// file src/pages/index.js
import React from 'react'
import { useStaticQuery, graphql } from 'gatsby'
import Img from 'gatsby-image'

const IndexPage = () => {
 const data = useStaticQuery(query)

 return (
  <>
   <p>First image (logo):</p>
   <Img
    style={{ width: '200px', marginBottom: '2rem' }}
    fluid={data.logo.childImageSharp.fluid}
   />
   <p>Assets images (two):</p>
   <div style={{ display: 'flex', flexWrap: 'wrap' }}>
    {data.assets.edges.map(img => (
     <Img
      style={{ width: '200px', marginBottom: '2rem' }}
      fluid={img.node.childImageSharp.fluid}
     />
    ))}
   </div>
  </>
 )
}

export default IndexPage

const query = graphql`
 query Images {
  logo: file(sourceInstanceName: { eq: "logos" }) {
   childImageSharp {
    fluid(maxWidth: 200, quality: 100) {
     ...GatsbyImageSharpFluid
    }
   }
  }
  assets: allFile(filter: { sourceInstanceName: { eq: "assets" } }) {
   edges {
    node {
     childImageSharp {
      fluid(maxWidth: 200, quality: 100) {
       ...GatsbyImageSharpFluid
      }
     }
    }
   }
  }
 }
`

Previous/Next

Để show bài viết trước và sau bài viết hiện tại

// file gatsby-node.js
const wrapper = promise =>
 promise.then(result => {
  if (result.errors) {
   throw result.errors
  }
  return result
 })

exports.createPages = async ({ graphql, actions }) => {
 const { createPage } = actions
 const bookTemplate = require.resolve('./src/templates/book.js')

 const result = await wrapper(
  graphql(`
   {
    allBooksYaml(sort: { fields: [title], order: ASC }) {
     edges {
      node {
       slug
       title
      }
     }
    }
   }
  `)
 )

 const books = result.data.allBooksYaml.edges

 books.forEach((edge, index) => {
  // đặt biến prev/next cho tất cả node
  // để có truy cập slug & title ở bất kỳ đâu

  const prev = index === 0 ? null : books[index - 1].node
  const next = index === books.length - 1 ? null : books[index + 1].node

  createPage({
   path: edge.node.slug,
   component: bookTemplate,
   context: {
    slug: edge.node.slug,
    prev,
    next,
   },
  })
 })
}
// file src/templates/books
import React from 'react'
import { graphql, Link } from 'gatsby'

import Layout from '../components/layout'

class BookTemplate extends React.Component {
 render() {
  const { booksYaml } = this.props.data
  // prev & next được truyền từ gatsby-node.js
  const { prev, next } = this.props.pageContext
  return (
   <Layout location={this.props.location}>
    <h2>{booksYaml.title}</h2>
    <div>
     {prev && (
      <div>
       <span>Previous</span>
       <Link to={prev.slug}>{prev.title}</Link>
      </div>
     )}
     {next && (
      <div>
       <span>Next</span>
       <Link to={next.slug}>{next.title}</Link>
      </div>
     )}
    </div>
   </Layout>
  )
 }
}

export default BookTemplate

export const pageQuery = graphql`
 query BookBySlug($slug: String!) {
  booksYaml(slug: { eq: $slug }) {
   title
   content
  }
 }
`

Bài viết ngẫu nhiên

// gatsby-node.js

const _ = require('lodash')

const prevNext = (list, item) => {
 // lấy danh sách bài post (không bao gồm bài post hiện tại)
 const filterUnique = _.filter(
  list,
  input => input.node.slug !== item.node.slug
 )
 const sample = _.sampleSize(filterUnique, 2)

 return {
  left: sample[0].node,
  right: sample[1].node,
 }
}

const wrapper = promise =>
 promise.then(result => {
  if (result.errors) {
   throw result.errors
  }
  return result
 })

exports.createPages = async ({ graphql, actions }) => {
 const { createPage } = actions
 const bookTemplate = require.resolve('./src/templates/book.js')

 const result = await wrapper(
  graphql(`
   {
    allBooksYaml {
     edges {
      node {
       slug
       title
      }
     }
    }
   }
  `)
 )

 const books = result.data.allBooksYaml.edges

 books.forEach(edge => {
  const { left, right } = prevNext(books, edge)

  createPage({
   path: edge.node.slug,
   component: bookTemplate,
   context: {
    slug: edge.node.slug,
    left,
    right,
   },
  })
 })
}

Mặc định mở trình duyệt

"scripts": {
 "dev": "gatsby develop -o"
}

Sử dụng dotenv

Mặc định thì chúng ta có thể sử dụng biến môi trường khi cài Gatsby, do đó chỉ việc import dotenv trong file gatsby-config.js là có thể sử dụng.

// gatsby-config.js
require('dotenv').config({
 path: `.env.${process.env.NODE_ENV}`,
})

Tips & Tricks for Gatsby