🌞

for vs forEach vs for/in vs for/of trong javascript

Sửa bài viết này
 • for (let i = 0; i < arr.length; ++i)
 • arr.forEach((v, i) => { / ….. /})
 • for (let i in arr)
 • for (const v of arr)

2 phương thức là forfor/in cho phép chúng ta truy cập đến giá trị index trong array, ko phải giá trị của element trong array

const arr = ['a', 'b', 'c'];
// sau đó chúng ta dùng truy cập element bằng giá trị index
for (let i = 0; i < arr.length; ++i) {
 console.log(arr[i]);
}

for (let i in arr) {
 console.log(arr[i]);
}

Trong khi đó hai phương thức for/offorEach sẽ truy xuất đến phần tử trong element, cũng có thể truy xuất vào index, nếu thích.

arr.forEach((v, i) => console.log(v));
for (const v of arr) {
 console.log(v);
}

Có thể bạn chưa biết, array trong javascript cũng là một dạng đặc biệt của object, chúng ta có thể gán một property cho nó

const arr = ['a', 'b', 'c'];
console.log(typeof arr); // 'object'

arr.test = 'bad';
console.log(arr.test); // bad

arr[1] === arr['1']; // true, 

Nếu loop qua bằng 4 phương thức trên, chỉ duy nhất thằng for/in sẽ chạy qua

const arr = ['a', 'b', 'c'];
arr.test = 'bad';

// "a, b, c, bad"
for (let i in arr) {
 console.log(arr[i]);
}

Đó là lý do tại sao chúng ta ko nên dùng for/in để loop qua array

Đối với một element trống như thế này

const arr = ['a',,'b']
console.log(arr.length); // 3

Không chỉ vậy thôi đâu, nếu loop qua mảng ['a',,'b'] nó cũng sẽ khác với ['a', undefined, 'c']. 2 thằngfor/infor/eachsẽ bỏ qua phần tử trống như vậy, nhưngforfor/of` vẫn tính

const arr = ['a',, 'c']
// Prints "a, undefined, c"
for (let i = 0; i < arr.length; ++i) {
 console.log(arr[i]);
}

// Prints "a, c"
arr.forEach(v => console.log(v));

// Prints "a, c"
for (let i in arr) {
 console.log(arr[i]);
}

// Prints "a, undefined, c"
for (const v of arr) {
 console.log(v);
}

Tuy nhiên, nếu là ['a', undefined, 'c'], cả 4 phương thức trên đề print hết giá trị trong array.

Một cách để chèn phần tử trống vào array

const arr = ['a', 'b', 'c'];
arr[5] = 'e';

Tuy nhiên là trường hợp [a, , c] này sẽ rất rất ít khi xảy ra, vì căn bản là file JSON như thế là không hợp lệ. Chúng ta cũng không cần lo lắng lắm

> JSON.parse('{"arr":["a","b","c"]}')
{ arr: [ 'a', 'b', 'c' ] }
> JSON.parse('{"arr":["a",null,"c"]}')
{ arr: [ 'a', null, 'c' ] }
> JSON.parse('{"arr":["a",,"c"]}')
SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 12

Với từ khóa this, for, for/in, for/of sẽ dùng chung scope với thằng cha, trong khi forEach thì nó là scope của nó.

forEach cũng xảy ra nhiều tình huống ko đúng khi dùng với async/await hoặc generator. Code bên dưới là không chạy, không dùng await cho callback của forEach cũng như yield

async function run() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 arr.forEach(el => {
  // SyntaxError
  await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 });
}

function* run() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 arr.forEach(el => {
  // SyntaxError
  yield new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 });
}

Dùng với for/of thì ok

async function asyncFn() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 for (const el of arr) {
  await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 }
}

function* generatorFn() {
 const arr = ['a', 'b', 'c'];
 for (const el of arr) {
  yield new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 1000));
  console.log(el);
 }
}

Túm lại, for/of có thể dùng gần như mọi lúc. Mặc dù performance ko bằng for, nhưng dễ xài hơn, cũng ko dính nhiều trường hợp đặc biệt như for/inforEach. Nếu ko cần dùng đến giá trị index, thì for/of sẽ được dùng. Còn nếu muốn truy xuất tới giá trị index với for/of

for (const [i, v] of arr.entries()) {
 console.log(i, v); // Prints "0 a", "1 b", "2 c"
}

For vs forEach() vs for/in vs for/of in JavaScript