🌞

Không cho phép import với ESlint

Sửa bài viết này

Sử dụng rule no-restricted-imports

Ví dụ chúng ta nghiêm cấm import moment.js, một thư viện khiến cục bundle của chúng ta phình to. Nếu được các bạn nên cân nhắc sử dụng date-fns hoặc Luxon

{
 "rules": {
  "no-restricted-imports": ["error", {
   "paths": [{
    "name": "moment",
    "message": "Sử dụng date-fns hoặc Luxon đi cưng à"
   }]
  }]
 }
}

Khi bọn nó cố ý import sẽ nhận được cảnh báo

import moment from 'moment';

Ví dụ khác, chặn ko cho import lodash, khuyến cáo dùng lodash-es

{
 "rules": {
  "no-restricted-imports": ["error", {
   "name": "lodash",
   "message": "Use lodash-es instead!",
  }],
 }
}

Có thể dùng message mặc định, truyền vào một mảng các thư viện bị cấm

{
 "rules": {
  "no-restricted-imports": ["error", "underscore", "bluebird"]
 }
}

Trong trường hợp phức tạp hơn, chúng ta có thể chặn tất cả những module nào khớp với pattern legacy/*, kiểu như import helpers from 'legacy/helpers' là cấm

{
 "rules": {
  "no-restricted-imports": ["error", {
    "patterns": ["legacy/*"]
  }],
 }
}

Disallow large imports from JavaScript projects