🌞

Convert giá trị String qua Number trong Javascript

Sửa bài viết này

Javascript rất lạ kỳ, convert giá trị String qua number cũng lắm nẻo dăm ba đường,nào NaN, nào radix. Bài này chúng ta cùng tìm hiểu parseFloat(), Number(), Number.isNaN(), isNaN()

Một cách ngắn gọn, chúng ta nên dùng Number(x) để convert giá trị sang dạng number, hoặc parseFloat(x) nếu muốn chuẩn mực

Để kiểm tra kết quả có convert được hay không, luôn dùng Number.isNaN(), không nên dùng phương thức global isNaN().

typeof parseFloat('42'); // 'number'
Number.isNaN(Number('42')); // false

typeof parseFloat('fail'); // 'number'
Number.isNaN(Number('fail')); // true

Sử dụng Number(x) sẽ có vài trường hợp đặc biệt, nó có thể là đúng cũng có thể là sai, tùy theo cách hiểu của chúng ta.

Number(''); // 0

Rất nhiều dev sử dụng +x để convert giá trị x sang number. Theo như khai báo của javascript, +x sẽ tương tự như Number(x)

+'42 fail'; // NaN
+({ valueOf: () => '42' }); // 42
+({ toString: () => '42' }); // 42
+(null); // 0
+('   '); // 0

Cái sai của Number(x)

Number(x)parseFloat(x) xử trí các tình huống đặc biệt rất khác nhau, parseFloat() có vẻ dễ giải hơn khi chấp nhận một số kiểu String

Number('42 fail'); // NaN
parseFloat('42 fail') // 42
parseInt('42 fail') // 42

Number('  10') // 10
parseFloat('  10') // 10
parseInt('  10') // 10

Đừng thấy vậy mà kết luận rằng Number(x) chuẩn mực và an toàn hơn. Thực ra, Number(x) hay lấn cấn khi string chứa khoảng trắng, null, và một số tính huống khác. Nó convert khá nhiều trường hợp sang 0.

Number(null) // 0
Number('') // 0
Number('    ') // 0
Number(false) // 0
Number({ toString: () => '' }); // 0
Number({ valueOf: () => ' ' }); // 0

Nguyên tắc làm việc của parseFloat() đơn giản và dễ đoán hơn. Cắt hết khoảng trắng, rồi kiểm tra với một regular expression được quy ước để lấy giá trị số dài nhất trong chuỗi.

// parseInt hoạt động tương tự
parseFloat(null); // NaN
parseFloat(''); // NaN
parseFloat('  '); // NaN
parseFloat(false); // NaN
parseFloat({ toString: () => '' }); // NaN
parseFloat({ valueOf: () => ' ' }); // NaN

Number.isNaN() và isNaN()

Javascript sẽ ko quăng lỗi nếu nó ko convert được giá trị sang number, nó trả về một giá trị đặc biệt gọi là NaN (not a number). Và vẫn chưa đủ độ huyền bí, nếu kiểm tra typeof của một giá trị là NaN chúng ta nhận được 'number`. Nực cười quá mà.

Number('fail'); // NaN
typeof Number('fail') // 'number'

Lý do cho sự có mặt của Number.isNaN()isNaN() là vì ===== không chạy đúng trên giá trị NaN

Number('fail') == Number('fail'); // false
Number('fail') === Number('fail'); // false
Number('fail') == NaN; // false
NaN === NaN; // false

Number.isNaN() là một hàm mới được bổ sung trong ES6, tuy nhiên ko nhận được nhiều sự quan tâm. Chúng ta nên tập sử dụng Number.isNaN() thay cho isNaN()

isNaN(Number('fail')) // true
Number.isNaN(Number('fail')); // true

Một cách dễ hình dung sự khác nhau, nếu Number.isNaN() là so sánh === thì isNaN() là so sánh ==

Thằng isNaN() nó sẽ convert giá trị qua number trước, rồi mới đem đi so sánh kết quả.

isNaN(‘fail’) // true
isNaN({}) // true

Number.isNaN(‘fail’) // false
Number.isNaN({}) // false

Nói cách khác, nếu giá trị x không phải kiểu number, thì Number.isNaN(x) sẽ là false

Cái polyfill cho Number.isNaN() được hiện thực đơn giản như sau

Number.isNaN = function(x) {
	return typeof x === 'number' && isNaN(x);
}

Convert a String to a Number in JavaScript