🌞

Một vài tips rất hay sử dụng trong javascript

Sửa bài viết này

Giá trị: truthyfalsy

Đa phần ai cũng biết các kiểu dữ liệu của javascript như object, array, Boolean, string mà ko biết trong javascript có tồn tại khái niệm gọi là truthyfalsy

Khi cần giá trị true/false, truthy sẽ được đưa về truefalsy đưa về false

Các giá trị thuộc nhóm falsy

0, -0, null, undefined, ‘’, NaN

Để lấy giá trị Boolean, có thể dùng !!

// FALSY VALUES

console.log(!!0); // false
console.log(!!-0); // false
console.log(!!''); // false
console.log(!!false); // false
console.log(!!NaN); // false
console.log(!!null); // false
console.log(!!undefined); // false

// TRUTHY VALUES

console.log(!!+Infinity); // true
console.log(!!-Infinity); // true
console.log(!![]); // true
console.log(!!{}); // true
console.log(!!new String('')); // true
console.log(!!new RegExp('')); // true
console.log(!!'Non-empty'); // true

Như vậy chúng ta có thể viết lại

if (person !== null) { ... }

// có thể viết lại
if (person) { ... }

Chuyển đổi: Number và String

Các phép toán trong javascript +, -, *, \ yêu cầu cả 2 vế đều là number, nếu không phải thì nó tự chuyển qua number. Tuy nhiên trong javascript thì dấu + còn dùng để nối chuỗi, nên trường hợp gặp String nó sẽ ưu tiên chuyển thành String

console.log(100 + 50); // 150
console.log(100 - 50); // 50

console.log('100' + 50); // "10050"
console.log('100' - 50); // 50

console.log(null + 50); // 50
console.log(null - 50); // -50

console.log(void 0 + 50); // NaN
console.log(void 0 - 50); // NaN

console.log(true + 50); // 51
console.log(true - 50); // -49

console.log(false + 50); // 50
console.log(false - 50); // -50

console.log([] + 50); // "50"
console.log([] - 50); // -50

console.log([100] + 50); // "10050"
console.log([100] - 50); // 50

console.log({} + 50); // "[object Object]50"
console.log({} - 50); // NaN

console.log(new Date + 1000); // "Thu May 31 2018 18:27:51 GMT+0100 (WAT)1000"
console.log(new Date - 1000); // 1527787670595

Sự khác biệt này nguyên nhân là do thứ tự mà javascript gọi toString()valueOf() trên object khi cần convert sang kiểu giá trị primitive

Trong trường hợp luôn thực hiện kiểu convert sang số

console.log(+'100'); // 100

console.log(+null); // 0
console.log(+void 0); // NaN

console.log(+true); // 1
console.log(+false); // 0

console.log(+[]); // 0
console.log(+[100]); // 100
console.log(+[100, 50]); // NaN

console.log(+{}); // NaN

console.log(+new Date); // 1527790306576

Thêm dấu + vào trước nó sẽ tương tự như sử dụng hàm Number() để convert

+new Date === Number(new Date); // true

Cũng có thể dùng + để chuyển kiểu số sang string, bằng cách ghép với 1 chuỗi rỗng

console.log(100 + ''); // "100"

console.log(null + ''); // "null"
console.log(void 0 + ''); // "undefined"

console.log(true + ''); // "true"
console.log(false + ''); // "false"

console.log([] + ''); // ""
console.log([100] + ''); // "100"
console.log([100, 50] + ''); // "100,50"

console.log({} + ''); // "[object Object]"

console.log(new Date + ''); // "Thu May 31 2018 19:28:09 GMT+0100 (WAT)"

Có thể hiểu nó sẽ chạy như sau

([100, 50] + '') === String([100, 50]); // true

Short-Circuiting

&& trả về giá trị của mệnh đề đầu nếu nó là falsy, và ngược lại thì trả về giá trị mệnh đề 2

Sử dụng && để thay thế câu điều kiện đơn giản

// Cách 2
if (person) {
 fetchProfile(person);
}

// Cách 2
person && fetchProfile(person);

Lưu ý là short-circuiting sẽ trả về một giá trị vì nó là expression, có thể lưu lại kết quả này vào biến

var personProfile = person && fetchProfile(person);

|| trả về giá trị mệnh đề đầu nếu là truthy, không thì trả về giá trị mệnh đề 2

Có thể dùng để làm giá trị fallback

// Cách 1
let requestAnimFrame = null;

if (window.requestAnimationFrame) {
 requestAnimFrame = window.requestAnimationFrame;
}

else if (window.webkitRequestAnimationFrame) {
 requestAnimFrame = window.webkitRequestAnimationFrame;
}

else if (window.mozRequestAnimationFrame) {
 requestAnimFrame = window.mozRequestAnimationFrame;
}

// Cách 2
const requestAnimFrame2 = (
 window.requestAnimationFrame ||
 window.webkitRequestAnimationFrame ||
 window.mozRequestAnimationFrame ||
 null
);

Thêm một ví dụ nữa với &&|| để trả về giá trị boolean

const booleanOrFalse = value => (typeof value == 'boolean') && value;

const booleanOrTrue = value => (typeof value != 'boolean') || value;

console.log(booleanOrFalse(true)); // true
console.log(booleanOrFalse(false)); // false
console.log(booleanOrFalse(1)); // false
console.log(booleanOrFalse(0)); // false
console.log(booleanOrFalse('String')); // false
console.log(booleanOrFalse({})); // false
console.log(booleanOrFalse([])); // false

console.log(booleanOrTrue(true)); // true
console.log(booleanOrTrue(false)); // false
console.log(booleanOrTrue(1)); // true
console.log(booleanOrTrue(0)); // true
console.log(booleanOrTrue('String')); // true
console.log(booleanOrTrue({})); // true
console.log(booleanOrTrue([])); // true

Câu điều kiện rút gọn

(condition) ? (return value if truthy) : (return value if falsy)

Sử dụng thực tế

// Cách 1
if (loggedIn) {
 showUserProfile();
} else {
 showLoginForm();
}

// Cách 2
loggedIn ? showUserProfile() : showLoginForm();

Nested nó thì thế này

a ? b : c ? d : e ? f : g

Nó sẽ chạy như sau

(a ? b : (c ? d : (e ? f : g)))

Có thể dùng để thay câu if...else if... else

var MIN_VALUE = 1;
var MAX_VALUE = 5;

// Cách 1
function boundedValue(val) {
 if (val > MAX_VALUE) {
  return MAX_VALUE;
 } else if (val < MIN_VALUE) {
  return MIN_VALUE;
 } else {
  return val;
 }
}

// Cách 2
function boundedValue(val) {
 return (val > MAX_VALUE) ? MAX_VALUE : (val < MIN_VALUE) ? MIN_VALUE : val;
}

boundedValue(0); // 1
boundedValue(3); // 3
boundedValue(7); // 5

Hàm random hay dùng

Tạo một số ngẫu nhiên trong khoản từ 1 đến giá trị truyền vào.

function randomInteger(maxvalue) {
 return 1 + Math.floor(Math.random() * maxvalue);
}

Cool JavaScript Shortcuts and Tips for Everyday Use