🌞

Copy object trong javascript

Sửa bài viết này

Chúng ta đã biết object trong javascript là một con trỏ đến địa chỉ trên memory, copy 1 object sẽ là 2 biến trỏ tới cùng một địa chỉ memory

var foo = {
 a: "luubinhan",
};
console.log(foo.a); // luubinhan
var bar = foo;
console.log(bar.a); // luubinhan

foo.a = "github";
console.log(foo.a); // github
console.log(bar.a); // github

bar.a = "google.com";
console.log(foo.a); // google.com
console.log(bar.a); // google.com

Có thể thấy là việc thay đổi 1 trong 2 biến foo, bar sẽ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, khi muốn thực hiện copy một object trong javascript phải hết sức cẩn thận

Shallow copy

Nếu các property bên trong của object là một giá trị primitive type, có thể thực hiện copy nhanh (shallow)

var obj = { foo: "foo", bar: "bar" };

// cách 1
var copy = { ...obj };
// cách 2
var copy2 = Object.assign({}, obj);

Nếu bên trong object là một tham chiếu khác, thì việc copy này sẽ cũng tương tự như var bar = foo

var foo = { a: 0, b: { c: 0 } };
var copy = { ...foo };

copy.a = 1;
copy.b.c = 2;

console.dir(foo); // {a: 0, b: {c: 2}}
console.dir(copy); // {a:1, b: {c: 2}}

Deep copy

Để tránh tình huống này xảy ra, chúng ta sẽ muốn thực hiện cái gọi là deep copy, trước tiên là serialize thành string rồi deserialize ngược lại

var obj = { a: 0, b: { c: 0 } };
var copy = JSON.parse(JSON.stringify(obj));

Lại tuy nhiên, nếu bên trong object là một giá trị không thể serialize như Date object, ko thực hiện được.

Có thể dùng cloneDeep của thư viện lodash là an toàn nhất để thực hiện Deep copy, còn nếu thích tự làm mọi thứ, thì đây là một hàm implement chức năng clone deep

function deepClone(obj) {
 var copy;

 // kiểu primitive, null hoặc undefined
 if (null == obj || "object" != typeof obj) return obj;

 // nếu là kiểu Date
 if (obj instanceof Date) {
  copy = new Date();
  copy.setTime(obj.getTime());
  return copy;
 }

 // kiểu Array
 if (obj instanceof Array) {
  copy = [];
  for (var i = 0, len = obj.length; i < len; i++) {
   copy[i] = clone(obj[i]);
  }
  return copy;
 }

 // kiểu Function
 if (obj instanceof Function) {
  copy = function() {
   return obj.apply(this, arguments);
  };
  return copy;
 }

 // kiểu Object
 if (obj instanceof Object) {
  copy = {};
  for (var attr in obj) {
   if (obj.hasOwnProperty(attr)) copy[attr] = clone(obj[attr]);
  }
  return copy;
 }

 throw new Error(
  "Unable to copy obj as type isn't supported " + obj.constructor.name
 );
}

COPYING OBJECTS IN JAVASCRIPT