🌞

Giới thiệu React.memo

Sửa bài viết này

Functional Component, hoặc Class Component return false trong shouldComponentUpdate, component đó sẽ không bị re-render khi tree thay đổi, nó chỉ thay đổi khi prop truyền vào thay đổi

React.memo() hoạt động y chang như React.PureComponent(), nhưng nó là function component thay vì class như PureComponent.

const MyComponent = React.memo(function MyComponent(props) {
  /* chỉ render khi prop thay đổi */
});

// khai báo bằng arrow function
const MyComponent = React.memo(props => {
  return <div>my memoized component</div>;
});

// ngắn hơn nữa
const MyComponent = React.memo(props => (
  <div>implicit memoized component</div>
));

React.memo() là HOC, chúng ta cũng có thể dùng như sau

const RocketComponent = props => <div>my rocket component. {props.fuel}!</div>;

// một version chỉ render khi prop thay đổi
const MemoizedRocketComponent = React.memo(RocketComponent);

Tại sao đặt tên là memo nghe có vẻ chướng tai? Memoization là một kỹ thuật lập trình để optimize tốc độ, thực hiện bằng việc lưu kết quả của một function vào cache để nếu có gọi và truyền vào cùng input thì return cache thay vì thực thi các câu lệnh trong function.