🌞

Hướng dẫn dùng npm link

Sửa bài viết này

Nếu như bạn là tác giả của một module, bạn đang để nó ở một thư mục trên máy local, bạn không có viết test cho module này, bạn dùng chính app đang viết như là cách để test module luôn, tìm thấy lỗi trên module, sau khi sửa lỗi một cách thủ công trong thư mục node_modules, copy toàn bộ file qua git repository, rồi commit lên.

Cách dùng npm link để trỏ dependency đến thư mục local

Có một cách làm sạch sẽ hơn: npm link

Sử dụng

Để link package, thực hiện bằng 2 bước

  1. Tạo một shortcut trên dependency với npm link. Shortcut này trỏ tới một thư một khác trên máy.
  2. Khai báo trên project sử dụng shortcut này, npm link some-dep
cd ~/projects/some-dep
npm link  # Step 1.
cd ~/projects/my-app
npm link some-dep  # Step 2.

Cách dùng npm link để trỏ dependency đến thư mục local

Bạn có thể sửa, transpile, chạy test, commit bình thường trên some-dep. Khi chạy my-app nó sẽ chạy với những thay đổi đã thực hiện trên some-dep. Shortcut đã tạo ra sẽ ko được commit lên git, nó chỉ có hiệu lực trên local

Debug

Nếu đang sử dụng VSCode và muốn set breakpoint trong some-dep, trên debugger của my-app, bạn cần thiết đặt trong launch.json

"runtimeArgs": [
  "--preserve-symlinks"
]

Cách dùng npm link để trỏ dependency đến thư mục local

Quay lại bình thường

Nếu không còn muốn sử dụng bản local của some-dep nửa, npm unlink chăng? Cũng được, nhưng thật ra nó sẽ chạy npm uninstall, nghĩa là bạn phải uninstall rồi install lại từ đầu

cd ~/projects/my-app
npm uninstall --no-save some-dep && npm install 

Nếu xóa shortcut trên some-dep sẽ an toàn hơn, không đụng tới dependency của my-app

cd ~/projects/some-dep
npm uninstall  # Delete global symlink

Understanding npm-link