🌞

Hướng dẫn cách cài đặt security rules cho Cloud Firestore

Sửa bài viết này

Cloud FireStore Security Rules cho phép chúng ta tùy chỉnh việc cấp quyền truy cập đến documentscollection trong database. Chúng ta có thể thiết lập quyền trên toàn bộ database hoặc một document xác định.

Khai báo

Câu lệnh khai báo của Firestore Security Rules

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // ...
 }
}

service cloud.firestore để giới hạn chúng ta chỉ áp rule này xuống Cloud Firestore, tránh xung đột với các service khác của Firebase

match /databases/{database}/documents chỉ định rule này chỉ áp dụng cho các database trong project. Hiện tại mỗi project trên Firebase sẽ chỉ hỗ trợ một database Firestore

Rules read/write

Câu lệnh match sẽ chỉ định đường dẫn của document bị ảnh hưởng, bên trong đó ta dùng lệnh allow để diễn giải chi tiết về rule

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // tất cả document trong collection cities
  match /cities/{city} {
   allow read: if <condition>;
   allow write: if <condition>;
  }
 }
}

Tất cả câu match phải chỉ đến documents, không trỏ tới collections, có thể dùng match /cities/HCM hoặc sử dụng ký tự đại diện bất kỳ document nào bên trong cities như ví dụ match /cities/{city}

Chia nhỏ thao tác ra

Tình huống: chúng ta muốn lúc tạo có những điều khác với lúc xóa document, hoặc cho phép read 1 document nhưng không cho phép đọc toàn bộ

Câu điều kiện read có thể chia nhỏ ra thành getlist, trong khi write có thể chia nhỏ thành create, update, delete

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /cities/{city} {
   // điều kiện trên 1 document
   allow get: if <condition>;

   // điều kiện khi queries nhiều document, hoặc gọi hết collection
   allow list: if <condition>;
  }

  match /cities/{city} {
   // lúc tạo
   allow create: if <condition>;

   // lúc update
   allow update: if <condition>;

   // lúc delete
   allow delete: if <condition>;
  }
 }
}

Kế thừa

Như đã biết, nếu chưa biết thì giờ mình giải thích nhanh, database trên Firebase lưu dạng collections(giống như array), trong các collection là document (một object). Trên mỗi document nó có thể chứa các collection khác nữa. Vậy thì các rules trên document nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến các sub collection này.

Với ví dụ ở trên, trong cities chúng ta chứa một sub collection là landmarks. Rule trên cities sẽ không ảnh hưởng đến landmarks, trừ khi chúng ta cố tình set nó như sau

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /cities/{city} {
   allow read, write: if <condition>;
    // áp dụng luôn cho collections con
    match /landmarks/{landmark} {
     allow read, write: if <condition>;
    }
  }
 }
}

Khi viết lồng câu match như vậy, câu match bên dưới sẽ luôn relative với thằng trên. Và chúng ta cũng có thể viết như sau, kết quả tương tự với cách viết ở trên

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /cities/{city} {
   match /landmarks/{landmark} {
    allow read, write: if <condition>;
   }
  }
 }
}
service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /cities/{city}/landmarks/{landmark} {
   allow read, write: if <condition>;
  }
 }
}

Nếu không chỉ áp dụng rule cho đúng thằng landmarks, sử dụng cú pháp đại diện cho toàn bộ collection nằm dưới cities, {name=**}

service cloud.firestore {
 match /database/{database}/documents {
  match /cities/{document=**} {
   allow read, write: if <condition>;
  }
 }
}

Với cách viết trên toàn bộ document nằm ở /cities/hochiminh/landmarks/landmark81, /cities/hochiminh/landmarks/bitexco, cities/hochiminh

Nếu chúng ta viết lại match /cities/{city}/{document=**} thì nó chỉ ảnh hưởng đến sub collection, thằngcities/hochiminh` sẽ không bị ảnh hưởng.

Nếu có nhiều câu allow khớp với match, thì kết quả sẽ là một phép hoặc, bất kỳ thằng nào thõa điều kiện thì allow

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  // 'cities' collection.
  match /cities/{city} {
   allow read, write: if false;
  }
  // 'cities' collection hoặc subcollections.
  match /cities/{document=**} {
   allow read, write: if true;
  }
 }
}

Ví dụ ở trên toàn bộ collection cities sẽ cho phép read, write vì điều kiện thứ 2 luôn true, mặc dù thằng trước nó luôn false

Link bài gốc của Google