🌞

Flow sử lý trong modern JS - từ callback đến promise, đến Async/Await

Sửa bài viết này

Single-threat processing

Xét thử đoạn code

result1 = doSomething1();
result2 = doSomething2(result1);

Các ngôn ngữ sẽ xử lý đoạn code trên theo trình tự từ trên xuống dưới, Javascript không chỉ theo trình tự như vậy mà còn chạy trên 1 single processing threat, có nghĩa khi có một đoạn code đang chạy trên trình duyệt, trình duyệt đứng lại đợi xử lý xong mới chạy đến đoạn thứ 2, ví dụ khi click 1 button, javascript chạy xử lý và update lại DOM nếu có, một khi hoàn tất, trình duyệt tiếp tục xử lý đến thằng khác trong queue.

 • Note: thằng PHP cũng dùng single threat, nhưng nó chạy trên server multi-threat như Apache. Nếu có 2 request tới cùng một trang PHP trong cùng thời điểm sẽ tạo ra 2 threat chạy độc lập

Asynchronous với Callbacks

Dễ thấy vấn đề với single threat là nếu một action tốn quá nhiều thời gian xử lý, như Ajax, trình duyệt sẽ bị chết đứng ở thời điểm đó. Giải pháp là dùng asyncchronouse process, nó ko bắt trình duyệt đợi nó chạy xong, mà sẽ gọi đến một function đã đăng ký (*callback function) khi complete.

doSomethingAsync(callback1);
console.log('finished');

// call when doSomethingAsync completes
function callback1(error) {
 if (!error) console.log('doSomethingAsync complete');
}

Mọi thứ với callback đều ok nếu chúng ta không lồng cả chục cái callback vào trong một function

async1((err, res) => {
 if (!err) async2(res, (err, res) => {
  if (!err) async3(res, (err, res) => {
   console.log('async1, async2, async3 complete.');
   //.... có thánh mới debug được code kiểu này
  });
 });
});

Promises

Được giới thiệu trong ES6, thật ra nó vẫn là dùng callback, nhưng được tổ chức lại, syntax rõ ràng hơn. Promise là một *object với 2 function được truyền vào như argument

 • resolve: được gọi khi chạy hoàn tất
 • reject: được gọi nếu có lỗi

Ví dụ sử dụng promise

const db = require('database');

// connect to database
function asyncDBconnect(param) {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  db.connect(param, (err, connection) => {
   if (err) reject(err);
   else resolve(connection);
  });
 });
}

Nếu trả về một Promise, có thể gọi một chuỗi các callback trong phương thức .then(), phương thức đứng sau sẽ nhận resolve từ phương thức trước. Nếu lỗi ở bất kỳ vị trí nào trong then() nó sẽ quăng ngay xuống catch()

asyncDBconnect('http://localhost:1234')
 .then(asyncGetSession)   
 // passed result of asyncDBconnect
 .then(asyncGetUser)     
 // passed result of asyncGetSession
 .then(asyncLogAccess)    
 // passed result of asyncGetUser
 .then(result => {      
  // non-asynchronous function
  console.log('complete'); 
  //  (passed result of asyncLogAccess)
  return result;      
  //  (result passed to next .then())
 })
 .catch(err => {       
  // called on any reject
  console.log('error', err);
 });

finally()

Trong ES2018 giới thiệu thêm .finally() gọi ở cuối cùng của promise, sẽ được gọi dù là resolve hay reject. Muốn dùng .finally() nhớ cài thêm polyfill

function doSomething() {
 doSomething1()
 .then(doSomething2)
 .then(doSomething3)
 .catch(err => {
  console.log(err);
 })
 .finally(() => {
  // tidy-up here!
 });
}

all()

Nếu muốn chạy cùng một lúc nhiều function sau khi resolve, dùng Promise.all()

Promise.all([ async1, async2, async3 ])
 .then(values => {      
  // array of resolved values
  console.log(values);
  // (in same order as function array)
  return values;
 })
 .catch(err => {
  // called on any reject
  console.log('error', err);
 });

Nếu một trong 3 cái async1, async2, async3 ở trên bị lỗi, nó sẽ quăng xuống catch ngay.

race()

Promise.race() sẽ gọi resolve hoặc reject nếu thằng đầu tiên có kết quả (nhiều thằng chạy đua, thằng nào chạy tới đích trước tao lấy kết quả thằng đó)

Promise.race([ async1, async2, async3 ])
 .then(value => {      
  // single value
  console.log(value);
  return value;
 })
 .catch(err => {       
  // called on any reject
  console.log('error', err);
 });

Promise giải quyết được callback hell, tuy nhiên nó cũng có vấn đề của riêng nó khi sử dụng toàn bộ asynchronous trong chuỗi Promise

Async/Await

ES2017 giới thiệu asyncawait, cách viết nhìn ngon hơn của Promise, tránh được việc chuỗi các callback bằng then()

function connect() {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  asyncDBconnect('http://localhost:1234')
   .then(asyncGetSession)
   .then(asyncGetUser)
   .then(asyncLogAccess)
   .then(result => resolve(result))
   .catch(err => reject(err))
 });
}

// run connect (self-executing function)
(() => {
 connect();
  .then(result => console.log(result))
  .catch(err => console.log(err))
})();

Viết lại bằng asyn/await

 • Thêm từ khóa async vào phía trước hàm có xử lý asynchronous
 • Bên trong hàm async, đặt từ khóa await vào trước phương thức sử lý asynchronous trả về Promise-based
async function connect() {
 try {
  const
   connection = await asyncDBconnect('http://localhost:1234'),
   session = await asyncGetSession(connection),
   user = await asyncGetUser(session),
   log = await asyncLogAccess(user);
  return log;
 }
 catch (e) {
  console.log('error', err);
  return null;
 }
}

// run connect (self-executing async function)
(async () => { await connect(); })();

Như đã nói async/await vẫn phụ thuộc nhiều vào Promise, code sạch hơn, debug dễ hơn, quản lý lỗi tốt hơn, nhưng cũng cần nắm vững về Promise thì mới hiểu được cách nó chạy. Đôi khi chúng ta lại quên rằng dùng Promise.all() sẽ hiệu quả hơn rất nhiều một chuỗi các câu await

async/await sẽ không chạy bên trong vòng lập

async function process(array) {
 for (let i of array) {
  await doSomething(i);
 }
}

// Thậm chí cũng không chạy luôn

async function process(array) {
 array.forEach(async i => {
  await doSomething(i);
 });
}

Vòng lập sẽ chạy tuần tự và luôn complete trước khi các xử lý asynchronous bên trong

ES2018 giới thiệu thêm cách lập asynchronous

async function process(array) {
 for await (let i of array) {
  doSomething(i);
 }
}

Tuy nhiên ta có thể đạt được cùng kết quả với hàm map của arrayPromise.all()

const
 todo = ['a', 'b', 'c'],
 alltodo = todo.map(async (v, i) => {
  console.log('iteration', i);
  await processSomething(v);
});

await Promise.all(alltodo);

Link bài gốc sitepoint.com, tác giả Craig Buckler