🌞

Con đường để trở thành React Native developer ( phiên bản 2018)

Sửa bài viết này

Nếu bạn đã thông thạo hết React, thì không có lý do vì bạn dưừng lại ở React JS mà không tiến lên React Native.

Setup môi trường

React Native Environment setup (iOS and Android)

Tuts Bắt đầu với React native

React Native Tutorial: Building iOS and Android apps with Javascript

Shoutem Tutorial on React Native: Build your first Mobile app

React Native Cheat Sheet

Navigation trong React Native bằng React Navigation

Getting started with React Navigation

Using React Navigation

Debug

Đơn giản nhất để debug là dùng React native debugger

Đọc thêm cách sử dụng

Xây dựng một số ứng dụng React Native đơn giản

Build a simple Currency convertor in React Native for iOS

Build a dictionary app in React Native for Android

Cải thiện performance

2 điều cần nhớ khi bắt đầu cải thiện performance với React Native

  • Bridge optimize: ở giữa javascript threat và native threat của ứng dụng React native sẽ có một cái Bridge ở giữa để chuyển đổi giữa 2 threat này. Phần lớn workload nặng nhất là ở đây, những animation chạy trên single threat của javascript sẽ rất tốn kém. Nếu muốn nghiên cứu sâu hơn về kiến trúc của React Native, ngâm cứu bài https://tadeuzagallo.com/blog/react-native-bridge/
  • Quản lý view phức tạp nếu app chỉ có một vài view thì chả có gì phải cải thiện. Nếu với nhiều view phức tạp, navigation lung tung, chuyện để ý tới performance là bất buộc.

Một tài liệu để đọc

Dive into React Native performance

how to optimize the performance of your React Native app

React Native performance issues

Test

Testing in React Native using Jest and Detox

Appium + React Native Quickstart

Testing React Native Apps with Appium

Link bài viết gốc tác giả Rakshit Sora