🌞

Con đường để trở thành React developer ( phiên bản 2018)

Sửa bài viết này

Cái nào in đậm là bắt buộc, để nghiêng biết thì tốt, gạch ngang là ko cần học luôn

Bắt buộc phải học

 • HTML: căn bản html, cách viết semantic html, cách structure DOM, tập trung nhiều vào cách structure
 • CSS: học CSS căn bản, Flexbox, Responsive Web Design, Media Queries
 • JS căn bản: Hoisting, Event Bubbling, Prototyping, AJAX (XHR), thao tác trên DOM, ECMA 6

 • jQuery: có thể bỏ qua không cần học

Kỹ năng Development

 • GIT, Github, Bitbucket, Gitlab
 • HTTP/HTTPS
 • Kỹ năng search google
 • Dùng terminal
 • Data structure và Algorithms
 • Design pattern

React và hệ sinh thái (nghe kêu ghê chưa)

CSS

 • CSS Preprocessor

  • Sass/SCSS, PostCSS
  • less
  • stylus
 • CSS Framworks: Bootstrap, Semantic UI
 • CSS Architecture

  • BEM
  • CSS modules
 • CSS in JS

  • styled components

Build tools

 • package manager

  • npm
  • yarn
 • webpack
 • task runner: chỉ cần nghiên cứu npm scripts

State management

 • Component state / context
 • Redux

  • async actions: redux thunk, redux saga, redux observable
  • helpers: rematch, reselect
  • Form helpers

   • redux form
   • formik
 • Mobx

Type Checkers

Bắt buộc: PropTypes, biết thì tốt: TypeScript, Flow

Routing

Chỉ có React-Router là bắt buộc

API clients

 • REST

  • fetch (cái này của browser)
  • axios
 • GraphQL (có thể trong tương lai sẽ phổ biến hơn, giờ chưa bắt buộc)

Thư viện tiện ích

 • Lodash
 • Moment
 • Classnames
 • Numeral
 • RxJS

Testing

 • Unit testing

  • Jest
  • Enzyme
  • Sinon
  • Macha
  • Chai

Static Site Generator

Hiện giờ chỉ có Gatsby

i18n

 • React Intl
 • React i18next

Server Side Rendering

 • Next.js

Đấy chỉ có bấy nhiếu thôi, nếu đã xong hết thì làm tiếp luôn cái React Native và hệ sinh thái của nó nữa là ngon lành. :Đ

Link file gốc của tác giả Adam Golab