Sử dụng Firebase Realtime với React Native

Setup

Trước khi đọc bài này bạn nên đọc trước bài Bắt đầu với Firebase để biết những tính năng có trong Firebase

Bài này chúng ta sẽ bàn về cách sử dụng Firebase realtime với React Native. Trước khi bắt đầu ta cần tạo một project trên Firebase Console

Sử dụng Firebase Realtime Database Với React Native

Sau khi nhập tên project, khu vực, chúng ta đến màn hình welcome Sử dụng Firebase Realtime Database Với React Native

Chọn Add Firebase to your web app, copy mấy thông tin này lại lưu ở đâu để dành dùng sau này

Sử dụng Firebase Realtime Database Với React Native

Cài firebase thôi

npm install firebase --save

Khởi tạo firebase object để bắt đầu sử dụng, trong file app.js hoặc index.js

const config = {
  databaseURL: "<database-url>",
  projectId: "<project-id>",
};
firebase.initializeApp(config);

Khả năng cao là sẽ gặp lỗi sau Firebase app named ‘[DEFAULT]’ already exists (app/duplicate-app)

Sử dụng Firebase Realtime Database Với React Native

Để fix lỗi này, chỉ cần kiểm tra xem có bao nhiêu instance đang sử dụng firebase.apps

if (!firebase.apps.length) {
  firebase.initializeApp(config);
}

Vậy là chúng ta có thể bắt đầu sử dụng Firebase realtime, hay bắt đầu với một thao tác đọc/ghi dữ liệu đơn giản

Ghi dữ liệu

writeUserData(email, fname, lname) {
 firebase.database().ref('Users/').set({
  email,
  fname,
  lname
 }).then((data) => {
  console.log('data', data);
 }).catch((error) => {
  console.log('error', error);
 });
}

Kết quả khi thành công

Sử dụng Firebase Realtime Database Với React Native

Để push vào một array

writeUserData(email,fname,lname){
  firebase.database().ref('UsersList/').push({
    email,
    fname,
    lname
  }).then((data) => {
    console.log('data ' , data)
  }).catch((error) => {
    console.log('error ' , error)
  })
}

Sử dụng Firebase Realtime Database Với React Native

Đọc dữ liệu

readUserData() {
 firebase.database().ref('Users/').once('value', function (snapshot) {
  console.log(snapshot.val());
 });
}

Nếu muốn lấy data khi có 1 thay đổi xảy ra, ta dùng hàm on

readUserData() {
  firebase.database().ref('Users/').on('value', function (snapshot) {
    console.log(snapshot.val())
  });
}

Cập nhập database

Nếu muốn cập nhập data của một object, tạo một reference tới nó và sử dụng hàm update() với dữ liệu muốn thay đổi

updateSingleData(email) {
 firebase.database().ref('Users/').update({
  email,
 });
}

Xóa dữ liệu

Dùng hàm remove() hoặc là set, update giá trị về null, nó sẽ tự động xóa

deleteData() {
 firebase.database().ref('Users/').remove();
}

Link bài gốc