🌞

Làm việc với console trong javascript

Sửa bài viết này

console.log, console.error, console.warn và console.info

Đây là những phương thức được sử dụng nhiều nhất. Có thể truyền vào 1 hoặc nhiều parameter, mỗi parameter trường vào sẽ được hiển thị về kết quả ở dạng string và cách nhau bằng khoảng trắng, trong trường hợp là object hay array thì nó hiển thị dạng cây

console.group

Phương thức này cho phép nhóm các câu console.log vào trong một group có thể collapse. Syntax rất đơn giản, đặt các câu console.log vào giữa cặp console.group('ten-group')console.groupEnd()

function doSomething(obj) {
 console.group('doSomething Proifle');
 const _data = new Date()
 console.log('evauating data: ', _data)
 const _fullName = `${obj.firstName} ${obj.lastName}`
 console.log('fullName: ', _fullName);
 const _id = Math.random(1);
 console.log('id: ', _id);
 console.groupEnd();
}

doSomething({firstName: 'An', 'lastName': 'Luu'})

Kết quả

console.table

Từ khi biết đến console.table cuộc đời tui bước sang trang mới! Hiển thị JSON bên trong console.log thì kinh dị lắm, với console.table sẽ hiển thị mảng dữ liệu trong table cực dể dòm

const typeOfConsole = [
 {name: 'log', type: 'standard'},
 {name: 'info', type: 'standard'},
 {name: 'table', type: 'WOW'},
]

console.table(typeOfConsole);

const mySocial = {
 facebook: true,
 linkedIn: true,
 flickr: true,
 instagram: true,
 VKontaktebadoo: false
}

console.table(mySocial, ['Socials', 'I an account'])

Thế này thì sao

console.count, console.time, console.timeEnd

Vũ khí cần thiết để debug, console.count trả về số lần và thời gian hàm count() đượcg gọi.

Truyền vào tên cho console.time, gọi console.timeEnd để dừng thời gian và hiển thị kết quả, đặt đoạn code cần đo thời gian chạy giữa 2 hàm này

console.time('total');
console.time('init arr');
const arr = new Array(20);
console.timeEnd('init arr');

for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
 arr[i] = new Object();
 const _type = (i % 2 === 0) ? 'even' : 'odd';
 console.count(_type + 'added');
}
console.timeEnd('total');

Kết quả

console.trace và console.assert

Cả hai hàm này sẽ in ra một đoạn thông báo kèm với dòng code thứ mấy trong file. Tưởng tượng chúng ta tạo một thư viện js và muốn thông báo đến user lỗi xuất hiện ở đâu. Khác biệt của console.assert khác với console.trace là nó chỉ in kết quả nếu điều kiện để kiểm tra trả về false

function lesserThan(a, b) {
 console.assert( a < b, {'message': 'a is not lesser than b', 'a': a, 'b': b}); 
}
lesserThan(6, 5);
console.trace('End');

Xóa hết console

Nếu chúng đang sử dụng webpack, nếu muốn xóa hết toàn bộ các chổ có console trong lúc build production thì dễ ợt, dùng uglifyjs-webpack-plugin

const UglifyJsPlugin = require('uglifyjs-webpack-plugin')
var debug = process.env.NODE_ENV !== "production";

.....
optimization: {
    minimizer: !debug ? [
      new UglifyJsPlugin({
        // Compression specific options
        uglifyOptions: {
          // Eliminate comments
          comments: false,
          compress: {
            // remove warnings
            warnings: false,
            // Drop console statements
            drop_console: true
          },
        }
      })] : []
}

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết

Link bài viết gốc của tác giả Riccardo Canella