🌞

Transition trong React Native với React Navigation

Sửa bài viết này

Chúng ta sẽ build những màn hình đầu tiên khi mới vào app: on-boarding screen, mấy cái màn hình kiểu chào hỏi khi mới vừa cài app xong, mở app lên, giới thiệu đôi ba nét rồi kêu người ta sign in/sign up.

Chúng ta sẽ setup 2 screen, Screen1, Screen2, nhét 2 screens này vào trong StackNavigator component

import React, {Component} from 'react';
import {Text, View, Button, Image, StyleSheet } from 'react-native';
import {StackNavigator} from 'react-navigation';

const LogoImage = (props) => (
  <Image source={{uri: 'https://picsum.photos/100/100?image=56'}} style={props.style} />
)

class Screen1 extends React.Component {
  render() {
    return (
      <View style={styles.container}>
        <LogoImage style={styles.largeLogo} />
        <Text style={styles.paragraph}>
          Welcome!
        </Text>
        <Button title='Next' onPress={() => this.props.navigation.navigate('Screen2')} />
      </View>
    )
  }
}

class Screen2 extends React.Component {
  render() {
    return (
      <View style={styles.container}>
        <LogoImage style={styles.smallLogo}/>
        <Text style={styles.paragraph}>
         <Text style={{fontWeight:'normal'}}>
          Now you should have a basic understanding of how this app works. 
          Please sign up and take part in this fantastic user experience!
         </Text>
        </Text> 
        <Text style={styles.paragraph}>
          This is the last page of the onboarding.
        </Text> 
        <Button title="Back" onPress={() => this.props.navigation.goBack()} />
      </View>
    )
  }
}

const Navigator = StackNavigator({
  screen1: {screen: Screen1},
  screen2: {screen: Screen2},
});

export default class App extends Component {
  render() {
    return (
      <Navigator />
    )
  }
}

const styles = StyleSheet.create({
 container: {
  flex: 1,
  alignItems: 'center',
  justifyContent: 'space-around',
  backgroundColor: '#ecf0f1',
 },
 largeLogo: {
  width: 200,
  height: 200,
  borderRadius: 100,
 },
 smallLogo: {
  width: 80,
  height: 80,
  borderRadius: 40,
 },
 paragraph: {
  margin: 24,
  fontSize: 15,
  fontWeight: 'bold',
  textAlign: 'center',
  color: '#34495e',
 },
});

Thêm transition

Chúng ta sẽ sử dụng thêm một thư viện react-navigation-fluid-transitions để thêm transition khi chuyển từ Screen1 qua Screen2, logo ở Screen1 sẽ nhỏ dần nhỏ dần thành logo ở Screen2.

npm i react-navigation-fluid-transitions --save

Thay vì sử dụng StackNavigator, ta chuyển sang dùng FluidNavigator của thư viện mới

import { FluidNavigator, Transition } from react-navigation-fluid-transitions’;

const Navigator = FluidNavigator({
 screen1: {screen: Screen1},
 screen2: {screen: Screen2}
});

Ở đây chúng ta muốn cái Logo sẽ biến hình nên bọc nó vào Transition với cùng một giá trị prop shared

<Transition shared='logo'>
 <LogoImage style={styles.largeLogo}/>
</Transition>

<Transition shared='logo'>
 <LogoImage style={styles.smallLogo}/>
</Transition>

Kết quả có được

Nếu để ý ta sẽ thấy phần text sẽ không có áp dụng transition lên nên nó đơn giản là ẩn/hiện khi chuyển qua lại giữa 2 màn hình, chúng ta sẽ thêm transition luôn cho phần text này bằng component Transition

<Transition appear='horizontal'>
 <Text style={styles.paragraph}>
  Welcome!
 </Text>
</Transition>

Thư viện React Navigation Fluid Transition hỗ trợ sẵn một số transition có thể dùng mì-ăn-liền như appear ở trên, một số hiệu ứng có sẵn khác, đọc thêm tại document ở đây

Tác Giả: Christian Falch Link Bài Gốc: https://medium.com/@christian.falch/fluid-transitions-with-react-navigation-a049d2f71494