🌞

Query String với React Router

Sửa bài viết này

Khi làm web, nếu chúng ta muốn truyền một thông tin gì đó quá URL, ta sẽ sử dụng query string, cái này ai làm web chắc cũng biết

http://luubinhan.github.io/list?sortBy=date&sortOrder=desc

Cái đoạn sau dấu chấm hỏi gọi là query string sortBy=date&sortOrder=desc

Để tạo ra một đoạn query string như vậy ta sẽ sử dụng component Link của react-router

let queryParameters = {
  sortBy: 'date',
  sortOrder: 'desc',
}
return (
 <Link
   to={{
    pathname: '/list',
    query: queryParameters
   }}
 >
  CLICK ME!
 </Link>
);

Nếu ta thiết đặt Route cho đường path list đến ListComponent

<Route path="list" component={ListComponent} />

thì bên trong ListComponent ta có thể truy xuất đến giá trị của query string này bằng props.location

const {location} = this.props;

console.log(location)
// { sortBy: 'date', sortOrder: 'desc' }