🌞

Trick Sử dụng Sticky trong CSS

Sửa bài viết này

Bài toán cần giải quyết

Cái Popup Modal chúng ta có cái nút close, cái modal chắc chắn là ta phải set position: fixed để cố định nó với window, cái nội dung bên trong cái modal có thể scroll được

Nút close này chúng ta sẽ set position: absolute cho nó lên góc phải đúng không

Nhưng mà khi scroll thì ta sẽ bị mất nút close, ta không thể set position: fixed cho cái nút close được, vì fixe position nghĩa là ta bắt nó định vị trí theo window.

Nếu cái modal mà ta có set transform bất kỳ giá trị nào, thì nút close sẽ trở về với body

Giải pháp

position: sticky cho nút close là xong, đơn giản quá.