🌞

Redux là gì và tại sao phải dùng?

Sửa bài viết này

Tại sao?

Câu hỏi đầu tiên cần trả lời: Tại sao chúng ta cần Redux?

Dĩ nhiên câu trả lời không phải là bởi vì ai trên mạng cũng bảo thế nên em phải xài nó.

Redux được sử dụng rộng rãi vì nó giải quyết vấn đề mà chúng ta thường gặp khi làm Single Page App.

Vấn đề "State management"? Không hề, bản thân React đã giải quyết State management rồi, Redux giúp quản lý state, nhưng nó không phải là vấn đề mấu chốt.

Vấn đề là: Data Flow (Luồng dữ liệu)

Nếu sử dụng React một thời gian, chúng ta thấy ngay props trong React là dữ liệu đi xuống theo 1 chiều từ trên xuống. Dữ liệu truyền xuống qua props.

Ví dụ với component Couter như sau

Redux là gì và tại sao phải dùng?

Giá trị count lưu trong state của component App, được truyền xuống qua props

Redux là gì và tại sao phải dùng?

Để dữ liệu đi ngược lên trên, có phải chúng ta sẽ có 1 hàm callback, hàm callback này được truyền xuống cho tất cả các component con, khi dữ liệu count thay đổi, chúng ta gọi lại hàm callback này để 'báo' cho App biết giá trị count đã thay đổi.

Redux là gì và tại sao phải dùng?

Hình dung như thế này, dữ liệu như là nguồn điện ở nhà, muốn có điện từ nhà máy tới từng hộ dân ta cần đường dây điện được nối xuyên suốt từ nhà máy đến từng hộ dân, vì điện không thể truyền qua không khí như sóng điện thoại. Đó là cách React đưa dữ liệu đến các component con, với Redux chúng ta sẽ hỗ trợ dữ liệu đi qua đường sóng điện thoại.

Sớm hay muộn gì bạn cũng rơi vào tình huống như trên, container ở trên cùng có một vài dữ liệu mà components bên dưới nó cũng cần dữ liệu tương tự. Lấy ví dụ như thông tin user trên trang Twitter

Redux là gì và tại sao phải dùng?

Để đưa dữ liệu từ App xuống các Avatar components, bạn phải truyền dữ liệu này qua những component không cần thiết.

Redux là gì và tại sao phải dùng?

Kết nối trực tiếp đến dữ liệu với Redux

Sử dụng hàm connect trong Redux sẽ cho phép chúng ta kết nối bất kỳ component nào đến trung tâm của mọi dữ liệu, thích cái gì thì map nó vô component

Redux là gì và tại sao phải dùng?

Bên cạnh đó nó còn có một số tính năng khác đi kèm, như giúp debug dễ hơn với Redux DevTools cho phép kiểm tra mỗi khi state thay đổi, time-travel debug cho phép roll back lại state trước đó

Cách connect một component với Redux store

import React from 'react';
import { connect } from 'react-redux';

const Avatar = ({ user }) => (
  <img src={user.avatar}/>
);

const mapStateToProps = state => ({
  user: state.user
});

export { Avatar };
export default connect(mapStateToProps)(Avatar);

Bản thân component Avatar không có gì khác biệt với component khác, nó sẽ nhận propsrender ra như bình thường, hàm connect sẽ làm chuyện map cái state ở trong Redux store về thành props.

Khi nào sử dụng Redux

  • Nếu các component được tổ chức theo cây như ví dụ ở trên
  • Nếu cần lưu dữ liệu tạm thời giữa các view, thí dụ load dữ liệu ở trang list xong vô trang detail load dự liệu trang detail, rồi khi quay lại trang list không cần phải load dữ liệu lại lần nữa.
  • Nếu ứng dụng lớn, quản lý dữ liệu nhiều.