🌞

React Children và React cloneElement

Sửa bài viết này

Hãy nghĩ ngay tới cặp đôi React.Children.mapReact.cloneElement khi cần truyền props từ component cha xuống các component con mà KHÔNG cần gọi render component bên trong component cha

Hơi mâu thuẫn vì không render component con vậy sao nó hiển thị, ví dụ đi

const ComponentChaChu = ({children}) => (
  <div>
   {
    React.Children.map(children, child => (
      React.cloneElement(child, {
        style: {
          backgroundColor: 'green',
          color: 'white'
        }
      })
    ))
   }
  </div>
)
const Luckyluu = ({title, posts}) => (
  <div>
    <ComponentChaChu>
      <NavBar title={title} />
    </ComponentChaChu>
    {
      posts.map(post =>(
        <Post key={post.id}>
          <ComponentChaChu>
            <PostHeader {...post} /> 
          </ComponentChaChu>
          <PostBody {...post} />
        </Post>
      ))
    }
  </div>
)

2 component con ở đây là PostHeaderNavBar có thể sử dụng ở bất kỳ đâu, còn ComponentChaChu có thể có bất kỳ đứa con nào, không cần biết sau này con nó là ai thì nó sẽ truyền hết tài sản là backgroundColorcolor cho đứa con yêu dấu đó

Sẵn tiện thì nói luôn một số function khác của React.Children luôn

React.Children.forEach

Giống như React.Children.map nhưng không trả về gì hết

React.Children.count

Nhà có nhiêu đứa con ?

React.Children.toArray(children)

Convert component con về array

React.Children.only

Để áp dụng chương trình kế hoạch hóa gia đình, mỗi component cha chỉ có 1 và phải có 1 con duy nhất, quăng cái thông báo nếu không đáp ứng yêu cầu này.

class BaBa extends React.Component {
  render() {
    return this.props.children()
  }
}

Nếu bắt buộc con thằng BaBa phải là function

BaBa.propTypes = {
  children: React.propTypes.func.isRequired
}

Nó log ra thông báo lỗi khi truyền vào con không phải là function, dev lười biến có thể 'cho qua' thông báo này. Nhưng khi mình bắt buộc kiểu này

class BaBa extends React.Component {
  render() {
    return React.Children.only(this.props.children())
  }
}

Nếu không có con là app chết luôn, cho các anh dev không còn lười biếng, giống kiểu mấy người xưa ko có con là không có được vây. ;)