🌞

Nắm vững Promise trong javascript

Sửa bài viết này

Thử xét một đoạn code fetch

fetch('/user/1')
  .then( user => {
    /* run after API return */
  })

Đoạn code nằm bên trong .then sẽ chạy sau khi nhận dữ liệu trả về từ server trước khi chạy tiếp. Promise là một dạng cho phép các đoạn code chạy bất tuần tự như vậy. Không hề nhầm lẫn chữ bất tuần tự đâu nhé bạn, bạn hãy hình dung code của chúng ta có rất nhiều thứ khác nữa cần chạy, đoạn code bên trong then chỉ chạy sau khi, tức là không theo thứ tự lúc được viết ra.

Nếu check typeof của Promise chúng ta sẽ nhận được một object

typeof new Promise((resolve, reject) => {}) === 'object' // true

Để mình nhắc lại lần nữa để bạn không bị cái tên hoa mĩ Promise lừa tình, Promise chỉ đơn thuần là một object. Để có thể đợi trả về từ server (như trong ví dụ), trước khi thực hiện chạy đoạn code trong .then(), function của bạn BUỘC PHẢI trả về một Promise. Function fetch được viết như sau

cost fetch = function(url) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    request((error, apiResponse) => {
      if (error) {
        // lỗi rồi
        reject(error)
      }
      // success
      resolve(apiResponse)
    })
  })
}

Giờ tới phần quan trọng, viết lại khai báo Promise (gọi là SimplePromise để tránh trùng tên) để xem cách làm của Promise

class SimplePromise {
  constructor(executionFunction) {
    this.promiseChain = [];
    this.handleError = () => {};

    this.onResolve = this.onResolve.bind(this)
    this.onReject = this.onReject.bind(this)

    executionFunction(this.onResolve, this.onReject);
  }

  then(onResolve) {
    this.promiseChain.push(onResolve);
    return this;
  }

  catch(handleError) {
    this.handleError = handleError;

    return this;
  }

  onResolve(value) {
    let storedValue = value;

    try {
      this.promiseChain.forEach( nextFunction => {
        storedValue = nextFunction(storedValue);
      })
    } catch (error) {
      this.promiseChain = [];

      this.onReject(error);
    }
  }

  onReject(error) {
    this.handleError(error);
  }
}

Khi khởi tạo một Promise new Promise((resolve, reject) =>{...} ) chúng ta truyền vào một callback function, function này sẽ nhận 2 tham số truyền vào là 2 function internal của Promise onResolveonReject

Bên trong constructor đồng thời khởi tạo mảng promiseChain và hàm handleError, khi thêm một hoặc một mớ .then(), các hàm này sẽ được tuần tự đưa vào mảng promiseChain, hàm .catch() thì được map với hàm handleError trong Promise.

Lưu ý, cái này là ví dụ, Promise thực tế thì 2 hàm thencatch sẽ trả về new Promise, cái này làm cho đơn giản trả về this thôi.

Khi một hàm bất tuần tự (async) được gọi resolve(apiResponse), object promise bắt đầu chạy onResolve(apiResponse) nó sẽ loop qua tuần tự mảng promiseChain, thực thi các xử lý trong hàm từ đầu tiên trong mảng, đến hàm thứ 2, 3, 4..., mỗi lần như vậy nó sẽ nhận giá trị storedValue đồng thời cập nhập lại storedValue này.

Bạn nên đọc thêm bài viết Async/Await