🌞

Hồi 2: ES6 căn bản - Arrow Function

Sửa bài viết này

Trong Series này

 1. Nâng cấp cho Object
 2. Arrow function
 3. Assignment Destruction
 4. Rest parameters và spread operator
 5. Template literals
 6. Khai báo biến với let và const
 7. Căn bản class
 • Khai báo
 • Lexical scoping là gì
 • Một số dạng khai báo
 • Nên và không nên

Khai báo

Trước đây để khai báo hàm trong javascript

function name(paramters){
 //body
}

Hoặc, tạo một hàm ẩn (anonymous function), sau đó gán hàm này cho biến, key của object

var mystyle =function (paramters){
 //body
}

Bắt đầu từ ES6 ta có thêm một cách để viết một hàm không có tên (hàm ẩn), có thể viết hàm trên bằng cách mới

var mystyle = (paramters) => {
 //body
}

Bỏ từ khóa function, thêm vào =>  sau paramater. Sự khác biệt của arrow function là nó không được phép đặt tên và là dạng lexical scoping

Lexical scoping là gì

Từ khóa thisargument điều trỏ về đối tượng cha bự nhất. Ví dụ cho dễ hiểu cái nha. Chúng ta có đối tượng timer với biến đếm second và phương thức start. Khi chạy timer một vài giây, log giá trị seconds hiện tại

var timer = {
 seconds: 0,
 start() {
 setInterval(()=> {
  this.seconds++
 }, 1000)
 }
}
timer.start()
setTimer(function(){
 console.log(timer.seconds)
},3500)
// result -3

Nếu hàm truyền vào cho setInterval là một hàm bình thường nó sẽ không hiểu this.second là thằng nào, ta phải khai báo thêm self = this ở trên timer, từ khóa this không còn đi theo ngữ cảnh hiện tại mà nó sẽ tham chiếu lên trên.

Một số dạng khai báo

Nếu arrow function chỉ chứa một parameter duy nhất, bỏ luôn dấu `() viết gì cho dễ đọc

var double = value => {
 return value * 2
}

Với hàm mà return 1 dòng như vậy có thể rút ngắn lại

var double = value => value * 2

Nên và không nên

ES6 không có nghĩa là cái nào cũng tốt hơn ES5, arrow function có trường hợp không nên sử dụng. Ví dụ nếu hàm lớn với vài chục dòng code, thay thế bằng arrow function là điều không nên làm, nên nhớ arrow function không được phép có tên, trong mọi trường hợp hàm có tên đi kèm luôn dễ maintain hơn.

Arrow function tuyệt vời khi cần một hàm không tên thực hiện một vài thao tác đơn giản. Thí dụ kết hợp với những hàm như .map, .filter, .reduce

[1,2,3,4].map(value => value * 2).filter( value => value > 2 )
.forEach( value => console.log( value ) )