🌞

Frontend Developer live in Ho Chi Minh City, a photography geek, and a music lover - Nơi mình chia sẽ kiến thức frontend, css, html, javascript, các framework như React, Vuejs

Làm sao để fetch dữ liệu bằng React Hook
Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng React.useState, React.useEffect, React.useReducer để fetch dữ liệu từ API, đồng thời cũng viết một custom hook để có thể sử dụng ở bất kỳ đâu