Giới thiệu React Profiler
Từ version React 16.5 bổ sung thêm một plugin DevTool profiler. Plugin này được dùng để thu thập các thông tin về thời gian render một component, xác định nguyên nhân làm trì trệ performance.
TAGS