Con đường để trở thành React developer ( phiên bản 2018)

Hướng dẫn, soi sáng cho các bạn muốn trở thành FrontEnd Developer. Nếu đã chọn FrontEnd làm nghiệp, React làm món ăn mỗi sáng, mà chưa biết cần học cái gì, hy vọng bài viết này sẽ có ích cho các bạn còn đang ko biết học cái gì

Cái nào in đậm là bắt buộc, để nghiêng biết thì tốt, gạch ngang là ko cần học luôn

Bắt buộc phải học

 • HTML: căn bản html, cách viết semantic html, cách structure DOM, tập trung nhiều vào cách structure
 • CSS: học CSS căn bản, Flexbox, Responsive Web Design, Media Queries
 • JS căn bản: Hoisting, Event Bubbling, Prototyping, AJAX (XHR), thao tác trên DOM, ECMA 6

 • jQuery: có thể bỏ qua không cần học

Kỹ năng Development

 • GIT, Github, Bitbucket, Gitlab
 • HTTP/HTTPS
 • Kỹ năng search google
 • Dùng terminal
 • Data structure và Algorithms
 • Design pattern

React và hệ sinh thái (nghe kêu ghê chưa)

CSS

 • CSS Preprocessor

  • Sass/SCSS, PostCSS
  • less
  • stylus
 • CSS Framworks: Bootstrap, Semantic UI
 • CSS Architecture

  • BEM
  • CSS modules
 • CSS in JS

  • styled components

Build tools

 • package manager

  • npm
  • yarn
 • webpack
 • task runner: chỉ cần nghiên cứu npm scripts

State management

 • Component state / context
 • Redux

  • async actions: redux thunk, redux saga, redux observable
  • helpers: rematch, reselect
  • Form helpers
  • redux form
  • formik
 • Mobx

Type Checkers

Bắt buộc: PropTypes, biết thì tốt: TypeScript, Flow

Routing

Chỉ có React-Router là bắt buộc

API clients

 • REST

  • fetch (cái này của browser)
  • axios
 • GraphQL (có thể trong tương lai sẽ phổ biến hơn, giờ chưa bắt buộc)

Thư viện tiện ích

 • Lodash
 • Moment
 • Classnames
 • Numeral
 • RxJS

Testing

 • Unit testing

  • Jest
  • Enzyme
  • Sinon
  • Macha
  • Chai

Static Site Generator

Hiện giờ chỉ có Gatsby

i18n

 • React Intl
 • React i18next

Server Side Rendering

 • Next.js

Đấy chỉ có bấy nhiếu thôi, nếu đã xong hết thì làm tiếp luôn cái React Native và hệ sinh thái của nó nữa là ngon lành. :Đ

Link file gốc của tác giả Adam Golab

Con đường để trở thành React developer ( phiên bản 2018)