Thay componentWillReceiveProps với getDerivedStateFromProps

Từ bản release React 16.3, các phương thức lifecycle có thay chút ít, một số không còn được khuyến khích sử dụng và thay thế bằng một phương thức khác

Cụ thể getDerivedStateFromProps sẽ được dùng để thay cho componentWillReceiveProps, giờ nó cũng đã trở thành UNSAFE_componentWillReceiveProps

Hàm getDerivedStateFromProps là một phương thức static sẽ chạy khi component nhận được props và đã được khởi tạo. Bởi vì nó là một phương thức static nên không thể sử dụng this bên trong phương thức này hoặc truy cập tới các phương thức khác. Không giống với componentWillReceiveProps chúng ta không dùng được this.setState, nếu muốn cập nhập lại state nào đó ta trả về một object hoặc null nếu không muốn update state nào cả

Code sử dụng componentWillReceiveProps trước đây

componentWillReceiveProps(nextProps){
 if(nextProps.someValue !== this.props.someValue){
  //Perform some operation
  this.setState({someState: someValue });
  this.classMethod();
 }
}

Giờ code lại bằng getDerivedStateFromProps

// mục tiêu xử lý ở hàm này là những return giá trị state sẽ bị thay đổi khi prop thay đổi
static getDerivedStateFromProps(nextProps, prevState){
  if (nextProps.path !== prevState.path){
   return { path: nextProps.path };
 }
 else return null;
}

// ở đây chúng ta sẽ set state
componentDidUpdate(prevProps, prevState) {
 if (prevState.path !== this.state.path) {
  // Thục hiện update state
  this.setState({...})
  this.classMethod();
 }
}

Hàm getDerivedStateFromProps sẽ nhận vào 2 params nextPropsprevState. Chúng ta cần lưu giá trị của props path vào statepath, thực hiện kiểm tra ở đây nếu thấy khác nhau thì return lại object {path: nextProps.path}, khi đó ở componentDidUpdate giá trị của prevState.path sẽ khác với giá trị this.state.paththis.state.path đã được set lại ở getDerivedStateFromProps trước đó

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết

Link bài viết của tác giả Amanshu Kataria

Thay componentWillReceiveProps với getDerivedStateFromProps